Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

NABÓR NA ZASTĘPSTWO

FIA.2110.1.2020

 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zmianami)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KRZYWIŃ, 64-010 KRZYWIŃ, RYNEK 1

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

 

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń, Rynek 1 

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat  

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)             wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, administracja,

2)             co najmniej 3 letni staż pracy,

3)             obywatelstwo polskie,

4)             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)             nieposzlakowana opinia,

7)             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

8)             znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a zwłaszcza: ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi,

 

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)         znajomość przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz związanych z działalnością urzędu a w szczególności:

-  prawa podatkowego – Ordynacja Podatkowa,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- pomocy publicznej de minimis,

2)             posiadanie cech osobowości takich, jak: wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach,

3)             posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,

4)             umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy własnej,

5)             umiejętność pracy pod presja czasu i w momencie spiętrzenia obowiązków

6)             mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)             prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy oraz gromadzenie, przechowywanie i badanie pod względem zgodności ze stanem faktycznym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

2)             prowadzenie ewidencji podatników oraz obsługa programu POGRUN w zakresie wymiaru podatków,

3)             prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożeniem na raty,

4)             przeprowadzanie kontroli podatkowych i oględzin w terenie,

5)             wprowadzanie danych odnośnie pomocy publicznej do systemu SHRiMP i SRPP,

6)             opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,

7)             wydawanie zaświadczeń o stanie posiadanych gruntów i nieruchomości oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń,

8)          sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw,

9)         księgowanie dokumentów księgowych w FKB – ORGAN

10)       bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami

10)          wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

 

6.WARUNKI PRACY:

1)             praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);

2)             praca wykonywana głównie w biurze;

3)             bezpośredni kontakt z klientami urzędu;

4)             praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;

5)             użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); 

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

 8.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)             list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,

2)             CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany,

3)             kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)             kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5)             dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);

6)             kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),

7)             oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)             oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”,

9)          oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

10)          oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń lub przesłać na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na inspektora ds. wymiaru podatków i opłat” w terminie do 16 października 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

 10. ETAPY NABORU:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń:

  1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

 11. INFORMACJE DODATKOWE:

1)        umowa o pracę na zastępstwo,

2)        wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 ze zm.),

3)        planowany termin zatrudnienia:  listopad 2020r.,

4)        Burmistrz  Miasta i Gminy Krzywiń zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

Krzywiń, dnia 26.10.2020r.

 

Unieważnienie naboru

na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (nabór na zastępstwo)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (nabór na zastępstwo) ogłoszony w dniu 1 października 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń (pokój nr 2) do 31 grudnia 2020 roku. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak