Podstawy prawne działania, kompetencje

Kompetencje Burmistrza

 

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu stwierdzające, że w wyniku wyborów, które odbyły się 16 listopada 2014 r. Burmistrzem Miasta i Gminy Krzywiń wybrany został pan Jacek Nowak.

 

Objęcie obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej Krzywinia ślubowania, co miało miejsce podczas I Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 listopada 2014 roku.

Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje uchwały Rady Miejskiej Krzywinia i zadania gminy określone przepisami prawa, w realizacji zadań własnych podlega on wyłącznie radzie.

 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

- przygotowanie projektów uchwał rady,

- opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- określanie sposobu wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do kompetencji Burmistrza należy również wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, którego jest kierownikiem.

Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w drodze zarządzenia.

 

Po upływie kadencji burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji burmistrza. Ponadto po upływie kadencji burmistrza, zastępca burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę burmistrza.