Projektowanie aktów prawa miejscowego

Projektowanie aktów prawa miejscowego

Projektowanie aktów prawa miejscowego
 
            Na podstawie art. 40 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska Krzywinia  ma prawo stanowienia aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego to przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie miasta.
Dotyczą one między innymi:
1) wewnętrznego ustroju Gminy Krzywiń oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminnym,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
5) przepisów porządkowych  wydawanych wyłącznie w przypadku zagrożenia.
            Akty prawa miejscowego są wydawane na podstawie różnych ustaw w celu ich wykonania. Muszą się mieścić w granicach upoważnienia ustawowego. Są stanowione w formie uchwał Rady Miejskiej, a przepisy porządkowe w formie zarządzeń burmistrza.
Każdorazowo akty te zawierają podstawę prawną. Warunkiem ich obowiązywania jest ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wchodzą w życie  14 dni od dnia ogłoszenia, chyba, że dana uchwała określi termin późniejszy .
W przypadku przepisów porządkowych wymagają one zatwierdzenia na najbliższej sesji rady  pod rygorem utraty mocy obowiązującej. Podlegają dodatkowo ogłoszeniu w formie obwieszczeń, a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty.