Rok 2004

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2004

 • Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 20.01.2004. w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 22.01.2004. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Jerce
 • Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 30.01.2004. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym w szkołach na terenie gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 16.02.2004. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 16.02.2004. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 24.02.2004. w sprawie ustalenia zasad kontroli obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat zamieszkałej na terenie miasta i gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 24.02.2004. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 24.02.2004. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 3.03.2004. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 97/5 o powierzchni 0,3391  w Cichowie
 • Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 9.03.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 11/2004 z dnia 15.03.2004. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 12/2004 z dnia 2.04.2004. w sprawie wskazania osoby do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
 • Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 19.04.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 14/2004 z dnia 19.04.2004. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na II kwartał 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 19.04.2004. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2003
 • Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 20.04.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 17/2004 z dnia 30.04.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 17.05.2004. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 18.05.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 26.05.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 27.05.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 2.06.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 23/2004 z dnia 9.06.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 29.06.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 30.06.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 26/2004 z dnia 30.06.2004. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 30.06.2004. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu 
 • Zarządzenie Nr 28/2004 z dnia 30.06.2004. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2004 r. do 31.12.2004 r.
 • Zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 1.07.2004. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 2.07.2004. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 31/2004 z dnia 19.07.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 32/2004 z dnia 20.07.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 33/2004  z dnia 21.07.2004. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych
 • Zarządzenie Nr 34/2004  z dnia 21.07.2004. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu pracy
 • Zarządzenie Nr 35/2004 z dnia 2.07.2004. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego
 • Zarządzenie Nr 36/2004 z dnia 3.08.2004. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 16.08.2004. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 26.08.2004. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 30.06.2004 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszola na okres od 1.07.2004 do 31.12.2004 roku
 • Zarządzenie Nr 39/2004 z dnia 26.08.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 40/2004 z dnia 31.08.2004. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie
 • Zarządzenie Nr 41/2004 z dnia 31.08.2004. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 18.02.2003. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 42/2004 z dnia 31.08.2004. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tyt. najmu i dzierżawy mienia stnowiącego własność gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 43/2004 z dnia 31.08.2004. w sprawie odwołania p. Mirosława Radoły ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu
 • Zarzadzenie Nr 44/2004 z dnia 27.09.2004. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolengo Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu
 • Zarzadzenie Nr 45/2004 z dnia 29.09.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarzadzenie Nr 46/2004 z dnia 30.09.2004. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 47/2004 z dnia 30.09.2004. w sprawie określenia składu Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 48/2004 z dnia 14.10.2004. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów oraz rokowań a zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 49/2004 z dnia 19.10.2004. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej magazynu OC
 • Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 27.10.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 51/2004 z dnia 28.10.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 52/2004 z dnia 10.11.2004. w sprawie przyjęcia projektu budżetu  miasta i gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 53/2004 z dnia 10.11.2004. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale komunalne
 • Zarządzenie Nr 54/2004 z dnia 22.11.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 55/2004 z dnia 30.11.2004 w sprawie powołania komisji opiniodawczej dla likwidacji materiałów i środków nietrwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 56/2004 z dnia 1.12.2004. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 • Zarządzenie Nr 57/2004 z dnia 2.12.2004. w sprawie uchylenia Zarzadzenia Nr 51/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28.10.2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarzadzenie Nr 58/2004 z dnia 10.12.2004. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tyt. wynajmu sali sportowej w zespole Szkół w Jerce oraz ustalenia zasad z jej korzystania
 • Zarządzenie Nr 59/2004 z dnia 10.12.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku
 • Zarzadzenie Nr 60/2004 z dnia 10.12.2004. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Bielewie
 • Zarządzenie Nr 61/2004 z dnia 10.12.2004. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zbęchy Pole
 • Zarzadzenie Nr 62/2004 z dnia 21.12.2004. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 1.01.2005. do 30.06.2005.
 • Zarządzenie Nr 63/2004 z dnia 27.12.2004. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 roku