Rok 2008

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2008

Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy 2008 roku.

Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zbycia w II przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – „Osiedle Młodych”

Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zbycia w II przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – Teren Działalności Gospodarczej.

Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 r.

Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 1 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym, ul. Kasztelańska 1 w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
i gminy w 2008 r.

Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
i gminy w 2008 r.

Zarządzenie Nr 14a/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległości czynszowych.

Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2007 r.

Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 1 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym, ul. Kasztelańska 1 w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Krzywiniu na rzecz najemców.

Zarządzenia Nr 18/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia w przetargu dwóch nieruchomości położonych w Krzywiniu – „Teren Aktywizacji Gospodarczej”.

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Krzywiniu – „Teren Aktywizacji Gospodarczej”.

Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Nowym Dworze.

Zarządzenie Nr 21/2008 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 22/2008 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 23/2008 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 24A/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności za wykup mieszkania.

Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 28 maja w sprawie umorzenia wierzytelności za wykup mieszkania.

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 28 maja w sprawie umorzenia wierzytelności za wykup mieszkania.

Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 r.

Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Bielewie.

Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Zbęchach.

Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Krzywiniu na rzecz najemców.

Zarządzenia Nr 33/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zbycia w III przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – „Osiedle Młodych”.

Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokali użytkowych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 18 lipca 2007 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 15 sierpnia 2008 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2008 r. do 31. 12.2008 r.

Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości gruntowych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej dla dzieci i uczniów na zakup podręczników objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2009.

Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki magazynowej.

Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie instrukcji regulującej procedury kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zbycia w II przetargu lokali użytkowych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zbycia w IV przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – „Osiedle Młodych”.

Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat.

Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 26 listopada w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 6/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat zamieszkałej na terenie miasta i gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Notatka służbowa z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca projektu zarządzenia Nr 66/2008

Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2008 roku.