Rok 2011

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2011

Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 2 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2011.

Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia w czwartym przetargu nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie dokumentacji i organizacji jednostek pomocniczych Gminy.

Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie kontroli wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przeglądnięcia   materiałów  w celu  ustalenia , czy    spełniają    ustawowe przesłanki  ich  ochrony.

Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia nowego zawodu, w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu będzie kształcić uczniów.

Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.

Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola.

Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent / podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny specjalista budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia projektu uchwały Rady Miejskiej Krzywinia zawierającej wykaz kąpielisk na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego - pełnomocnika do spraw wyborów.

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 31.08.2004 roku nr 42/2004 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr VII/46/2011 z dnia 10 maja 2011 roku.

Zarządzenie Nr 29/2011  z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty z korzystania szaletów na plaży głównej w Cichowie.

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.

Zarządzenie Nr 33A/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonych w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dzieci i uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 26 lipca  2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 27 lipca  2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. inwentaryzacji gruntów sołeckich.

Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Roberta Kubiaka do prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisjach Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 8 lipca 2011 roku.

Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Krzywinia osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 5 września 2011 roku w sprawie kontroli wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 5 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie kontroli wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 5 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 27 lipca 2011 roku.

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – Osiedle Młodych.

Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku.

Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

 Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 14 listopada 2011roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/76/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Krzywiniu – Osiedle Młodych.

Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent / inspektor d/s obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zbycia w przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Krzywiniu, przy ulicy Strzeleckiej 13A/2.

Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnych schronisk młodzieżowych na okres od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r.

Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyjątkiem rzeczowego majątku trwałego za rok 2011.

Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.