Rok 2018

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 roku.

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej, w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2018.

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 6/2018z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawiepowołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania Dyrektora biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzywiń.

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora oraz pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora oraz pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych.

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 21/2018z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku, w formie powierzenia zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku, w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu doprowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawieudzielenia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 31/2018z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawiepowołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawieogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Krzywiń, położonego w miejscowości Rąbiń.

Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawieogłoszenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 39/2018z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2017 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

 

Zarządzenie Nr 42/2018z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Łuszkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 44/2018z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Łagowo.

Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2017 rok.

 

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zbycia w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Świetlicy Wiejskiej w Rogaczewie Wielkim.

 

Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie głoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach.

Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń oraz sprostowania błędu w załączniku do zarządzenia nr 55/2018.

Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

Zarządzenie Nr 66/2018z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem wydawania decyzji) oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń oraz określenia regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 25 czerwca 2018 w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach.

Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

 

Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033.

Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia Panu Jakubowi Tylmanowi zadań doradcy metodycznego.

Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wskazania pełnomocnika ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnicy m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

 

Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnicy m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

 

 

Zarządzenie Nr 97/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 98/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 99/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania komisji opiniodawczej dla likwidacji środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania komisji opiniodawczej dla likwidacji środków nietrwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach.

Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Zarządzenie Nr 105/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

 

Zarządzenie Nr 109/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 112/2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 113/2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 114/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Krzywiń, położonego w miejscowości Zgliniec.

Zarządzenie Nr 115/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Maćkowiak zatrudnionej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 116/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 118/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 119/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 120/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 121/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu mieszkalnego, w miejscowości Krzywiń.

Zarządzenie Nr 122/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 123/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 125/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Zarządzenie Nr 126/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2019 - 2033.

Zarządzenie Nr 127/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Krzywiń do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności.

Zarządzenie Nr 128/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosza Kobusa do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 129/2018 z dnia 19 listopada w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 130/2018 z dnia 26 listopada w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 131/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 132/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 133/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 134/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 135/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz przetargowym.

Zarządzenie Nr 136/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 137/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 138/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 139/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 140/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 141/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 142/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 144/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018.

Zarządzenie Nr 145/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 146/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 148/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie 149/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 150/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 151/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 152/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.