Rok 2012

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XVII/89/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu.

Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012.

Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Lista wiadomości