Informacja o rejestrze instytucji kultury

 

Informacja o rejestrze instytucji kultury

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA KRZYWIŃ

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipno, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzywiń:

1.Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:–otwarty dostępna do zawartości rejestru,–wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której jest mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6.Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7.Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

10.Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

11.Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA KRZYWIŃ

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipno, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

 

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzywiń:

 

1.Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:otwarty dostępna do zawartości rejestru,wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której jest mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

6.Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

 

7.Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

 

8.Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

9.Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

 

10.Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

11.Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.