Rok 2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2017

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2017 roku.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2017 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku w instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 roku

 

Opinia RIO w Poznaniu o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2017

 

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń wykazana na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego