2018

Sprawozdania kwartalne

I kwartał 2018 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

 

II kwartał 2018 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze 2018 roku

Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2018

Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2018

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0953/13/3/Ka/2018 z 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za pierwsze półrocze 2018 roku 

 


III kwartał 2018 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

 

   IV kwartał 2018 r.
 

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 

 

 


 

  Sprawozdania roczne:

 

Bilans Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 

Rachunek zysków i strat Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018 

  Zestawienie zmian w funduszu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018

Informacja dodatkowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2018 rok


 

Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2018

 

Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2018

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO - 0954/481/1/Ka/2019 z 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2018 rok

 

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wg stanu na 31.12.2018 roku

 

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego - zestawienie środków trwałych