2019

Sprawozdania kwartalne

 

I kwartał 2019 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

 

II kwartał 2019 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

 

 


 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze 2019 roku
 
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2019

 
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2019
 
Uchwała Nr SO-0953/16/1/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za pierwsze półrocze 2019 roku  


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026 za I półrocze 2019 roku

 

III kwartał 2019 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

 

IV kwartał 2019 r.

 

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

 

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

 

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego
 

 

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

 

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 

 

 


 

  Sprawozdania roczne:

 

 

 

Bilans Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019

 

Rachunek zysków i strat Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019

 

  Zestawienie zmian w funduszu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019

 

Informacja dodatkowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019

 

Bilans jednostki budżetowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019

 

 


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2019 rok

Załączniki:
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2019
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2019

 
Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wg stanu na 31.12.2019 roku

 Załączniki:
Zestawienie środków trwałych

 

Uchwała SO - 0954/8/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2019 rok