2020

Sprawozdania kwartalne

 

I kwartał 2020 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

 

 

II kwartał 2020 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze 2020 rok

Załączniki:
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2020
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2020

Uchwała Nr SO-0953/16/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za pierwsze półrocze 2020 roku  


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032 za I półrocze 2020 roku

 


III kwartał 2020 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


IV kwartał 2020 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

 


 

Sprawozdania roczne:

 

Bilans Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020

 

Rachunek zysków i strat Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020

 

Zestawienie zmian w funduszu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020

 

Informacja dodatkowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020

 

Bilans jednostki budżetowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020

 


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2020 rok

Załączniki:
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2020
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2020

 
Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wg stanu na 31.12.2020 roku

Załączniki:
Zestawienie środków trwałych

Uchwała Nr SO - 2/0954/166/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2020 rok