2021

I kwartał 2021 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

 

II kwartał 2021 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RB-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze 2021 rok

Załączniki:
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2021
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2021

Uchwała Nr SO-2/0953/157/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za pierwsze półrocze 2021 roku  


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032 za I półrocze 2021 roku