Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnym. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.