Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnym.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020