Informacje dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista wiadomości
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku sortowni i przechowalni warzyw o kolejny budynek sortowni i przechowalni warzyw o powierzchni zabudowy do 714 m2 i zdolności produkcyjnej 2500 t/rok, gdzie łączna wielkość produkcyjna w zakładzie po rozbudowie wyniesie 8500 t/rok, utwardzeniu terenu o powierzchni zabudowy do 1550 m2, zabudowie panelami fotowoltaicznymi o powierzchni do 714 m2 i mocy do 50 kW oraz wykonaniu stawu wodnego, na dz. nr 2/5, 2,6, 2/7, 2/9 obręb Droszew, gmina Nowe Skalmierzyce
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr 180, 242, 177/13, 177/14, 177/15, 237/2, 241 (obręb Nowe Skalmierzyce), dz. nr 1238, 1237/3, 1237/2, 1237/1, 1180/4, 1181/2, 1482/2, 1183/2, 1185/2, 1186/2, 1186/4, 1185/4, 1156/2, 1157/2, 1158/2, 1159/2, 1160/2, 1161/2, 1168/2, 1169/2, 1170/2, 1171/2 (obręb Skalmierzyce), dz. nr 141/5,198/11, 197/1, 195/6, 195/4, 195/5, 194/3, 194/2, 194/1, 195/8, 195/7 (obręb Boczków), gmina Nowe Skalmierzyce
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1793 m odcinka drogi - ul. Lipowej w Kotowiecku wraz z odwodnieniem na dz. nr: 210, 214, 215/4, 220, 221, 222/1, 222/2, 231/3, 441 obręb Kotowiecko (po planowanym podziale dz. nr 210, 214/1, 215/6, 220/1, 221/2, 221/4, 222/4, 222/7, 231/5, 441, obręb Kotowiecko), gmina Nowe Skalmierzyce
o wydaniu decyzji nr RG.6220.11.2021 r. z dnia 17.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:przebudowie i rozbudowie budynków handlowo-magazynowych, na dz. nr 333/8, 333/7, 333/10, (obręb Fabianów), gmina Nowe Skalmierzyce
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki (etap I) na dz. nr 91, 42, 40/2, 27/12, 27/115, 27/116, 27/47, 27/34, 27/56, 27/90, 27/65, 27/84, 27/85, 4/1, 27/14, 96/113, 4/2, 4/3, 3/136, 31, 25/4, 96/21, 96/35, 96/74, 96/73, 96/20, 96/75, 27/114, obręb Mączniki, gmina Nowe Skalmierzyce
o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji (dz. nr 138, obręb Chotów, elektrownie słoneczne „Chotów)
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o powierzchni do 10 ha i mocy do 6,5 MW, na dz. nr 126 obręb Gałązki Wielkie, gmina Nowe Skalmierzyce
dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznych "Chotów" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 2 MW (2x 1 MW), na dz. nr 138, obręb Chotów, gmina Nowe Skalmierzyce
o wszczęciu postępowania (dz. nr 7 obręb Chotów, rozbudowa gospodarstwa rolnego)
i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów (zamieszczono na BIP dnia 05.07.2021 r.)
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr 195/1 w obrębie Karsy, gmina Gołuchów
o wydaniu decyzji nr RG.6220.46.2020 z dnia 14.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Osiek-Śmiłów), o łącznej powierzchni do 7,2 ha i mocy do 8 MW, z dopuszczeniem realizacji w etapach, wraz z niezbędną infrastrukturą, na dz. nr 107 obręb Osiek i dz. nr 6/3 obręb Śmiłów, gmina Nowe Skalmierzyce.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Osiek-Śmiłów), o łącznej powierzchni do 7,2 ha i mocy do 8 MW, z dopuszczeniem realizacji w etapach, wraz z niezbędną infrastrukturą, na dz. nr 107 obręb Osiek i dz. nr 6/3 obręb Śmiłów, gmina Nowe Skalmierzyce.
o dostąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu p.n. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
zawiadamiające o wszczęciu w dniu 16.03.2016 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w m. Fabianów, gmina Nowe Skalmierzyce, na działkach o numerach: 261, 194, 216, 215, 214, 213/1, 213/2, 212/1, 212/2, 211, 210/1, 210/2, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 207/1, 207/2, 205/1, 205/2, 204/1, 204/2, 203, 202, 201, 200/1, 200/4, 200/3, 199/1, 199/2, 198/1, 198/2, 197/1, 197/2, 196, 195, 169.
zawiadamiające o wszczęciu w dniu 12.01.2016 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 4330P w m. Droszew, gmina Nowe Skalmierzyce, na działkach o numerach: 189/1, 246, 284
Zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Sieroszewice postanowienia nr OSR 6220.02.4.15 z dnia 28.12.2015r. dotyczącego zajętego stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 993 (obręb Biskupice Ołoboczne)
dotyczące wydania w dniu 05.01.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Fabianów, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działek: 261, 325/2 i 334/2.
dotyczące wydania w dniu 05.01.2016r. odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW, w m. Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce na działce nr 25
dotyczące wydania w dniu 16.11.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu, w m. Nowe Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, na działkach o nr: 187/16, 219/5, 191/4
zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.11.2015r. postanowienia, w którym nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Fabianów, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działek: 261, 325/2 i 334/2
z dnia 05.10.2015r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej polieterowej, w m. Ociąż, gmina Nowe Skalmierzyce, na działkach o nr: 220, 221/1, 221/2
zawiadamiające o wszczęciu w dniu 24.09.2015 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Fabianów, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działek: 261, 325/2 i 334/2
zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW, w m. Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce na działce nr 25.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 31.07.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.8.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW zlokalizowanej w miejscowości Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, na działce nr 1325/2 (AM-1).
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie maksymalnie 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 2,0 MW zlokalizowanych w miejscowości Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce, na działce nr 26 (AM-1), w porozumieniu z Wójtem Gminy Gołuchów.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 11.05.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na odwierceniu i eksploatacji studni głębinowej o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 322/2 (obręb Droszew).
zawiadamiające o wydaniu w dniu 15.04.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.7625-15/10 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ”Zespołu Elektrowni Wiatrowych Kalisz Zachód Pilot” składającego się z 3 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy całkowitej do 7,5 MW, zlokalizowanych na działkach: 6 i 78 (obręb Boczków) oraz 263 (obręb Kościuszków).
zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.04.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.24.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie hali produkcyjno-magazynowej nr 15 wraz z częścią socjalno-techniczną oraz częścią administracyjno-biurową, gmina Nowe Skalmierzyce, na działkach nr 1353 (obręb Skalmierzyce) i 387/16, 376/2 (obręb Ociąż)
zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy całkowitej do 2,0 MW zlokalizowanych w miejscowości Głóski, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 101/1.
zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 993.
zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, w m. Żakowice, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 33/5 (obręb Głóski).
zawiadamiające o wydaniu w dniu 17.03.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego suchej karmy dla psów i kotów wraz z halą magazynową, w miejscowości Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 1063/2.
zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW zlokalizowanej w miejscowości Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, na działce nr 1325/2 (AM-1).
o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na realizacji i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m, w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 993.
zawiadamiające o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trkusów, Biskupice, Boczków, Gniazdów, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działek: 73/1, 172, 114, 92/1, 73/2, 73/3, 92/2, 92/3, 999, 70/9, 74, 119/2, 79/1, 115/1, 115/9, 115/11 (obręb Biskupice), 120, 103, 50, 184, 172, 194, 105/7 (obręb Trkusów), 90, 100, 163/2, 96, 141/4, 194/2, 1187/2, 86, 88, 110/7, 110/6, 44, 24, 45/2 (obręb Boczków), 71, 5/1 (obręb Gniazdów)
zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 2,0 MW zlokalizowanych w miejscowości Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce, na działce nr 26 (AM-1).
zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW,w m. Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce na działce nr 25
podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW, w m. Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce na działce nr 25.
zawiadamiające, że pismem z dnia 06.02.2015r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przekazane zostało do rozpatrzenia odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr RG.6220.12.2012z dnia 09.01.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Nowe Skalmierzyce”, składającego się maksymalnie z 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach 261/1, 84/2, 89, 67/2 (obręb Kościuszków), 465/1 (obręb Droszew), 1370, 192 (obręb Skalmierzyce), 4 (obręb Boczków), gm. Nowe Skalmierzyce.
zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ”Zespołu Elektrowni Wiatrowych Kalisz Zachód Pilot” składającego się z 3 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy całkowitej do 7,5 MW, zlokalizowanych na działkach: 6 i 78 (obręb Boczków) oraz 263 (obręb Kościuszków)
zawiadamiające o wszczęciu w dniu 28.01.2015r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m, w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 993.
zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy całkowitej do 2,0 MW zlokalizowanych w miejscowości Głóski, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 101/1
zawiadamiające o wydaniu w dniu 19.01.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.17.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych zlokalizowanej w m. Gałązki Wielkie, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 81/6.
zawiadamiające o wszczęciu w dniu 13.01.2015r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trkusów, Biskupice, Boczków, Gniazdów, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działek: 73/1, 172, 114, 92/1, 73/2, 73/3, 92/2, 92/3, 999, 70/9, 74, 119/2, 79/1, 115/1, 115/9, 115/11 (obręb Biskupice), 120, 103, 50, 184, 172, 194, 105/7 (obręb Trkusów), 90, 100, 163/2, 96, 141/4, 194/2, 1187/2, 86, 88, 110/7, 110/6, 44, 24, 45/2 (obręb Boczków), 71, 5/1 (obręb Gniazdów).
zawiadamiające o wydaniu w dniu 09.01.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.12.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Nowe Skalmierzyce”, składającego się maksymalnie z 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach 261/1, 84/2, 89, 67/2 (obręb Kościuszków), 465/1 (obręb Droszew), 1370, 192 (obręb Skalmierzyce), 4 (obręb Boczków), gm. Nowe Skalmierzyce.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 24.12.2014r. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 2,0 MW, zlokalizowanych w m. Głóski, gmina Nowe Skalmierzycena dz. nr 101/1, na wniosek stron, na których żądanie postępowanie zostało wszczęte.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 31.12.2014r. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 2,0 MW, w m. Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce na dz. nr 25, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.12.2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.14.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu (1 kurnika), w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na działce nr: 736.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.12.2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.12.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu (1 kurnika), w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na działkach nr: 737, 739.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 04.12.2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.18.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „BISKUPICE OŁOBOCZNE IV” w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działek nr 788, 791, 792.
zawiadamiające o wydaniu w dniu 18.11.2014r. decyzji nr RG.6220.6.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 20/110 kV GPO Krzywosądów dla potrzeb Farmy Wiatrowej Krzywosądów, w miejscowości Fabianów, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 245.
zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego suchej karmy dla psów i kotów wraz z halą magazynową, w miejscowości Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 1063/2
zawiadamiające o wydaniu w dniu 15.10.2014r. decyzji nr RG.6220.11.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy znamionowej do 1,5 MW, w m. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 993.