Bezpieczeństwo publiczne

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

 

          Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako zadania własne gminy.

         Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez Straż Miejską i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

          Swój wkład w poprawę efektywności działania w/w służb mają również władze gminy i miasta, które w miarę możliwości wspierają finansowo służby, jednocześnie wpływając w ten sposób na podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i miasta.

           Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( 2 jednostki) dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa. W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy i miasta - kieruje Burmistrz.

           W tym celu Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w oparciu o ustawę o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania , powołał Gminny Zespół Reagowania, do zadań którego należy w szczególności:

 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
 • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
 • opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego;
 • przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;

          Obowiązki Szefa Zespołu pełni zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i służby zdrowia oraz dyrektorzy zakładów budżetowych gminy i kierownicy większości referatów Urzędu Gminy i Miasta.

W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Zespół pracuje w czterech fazach :

 • w fazie zapobiegania Gminny Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki.
 • w fazie przygotowania Gminny Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
 • w fazie reagowania Gminny Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń.
 • w fazie odbudowy Gminny Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

Gminny Zespół Reagowania zbiera się na posiedzeniach (co najmniej raz w roku, a także w zależności od potrzeb), na których analizuje sytuację na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń: pożarowych, powodziowych, ekologicznych, związanych z okresem zimowym, itp.

          Rolę służby dyżurnej Gminnego Zespołu Reagowania, której zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu naszej gminy i miasta oraz przekazywanie ich Szefowi Gminnego Zespołu Reagowania, sprawuje:

 • Całodobowo: Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczące sie w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim telefon alarmowy 112 oraz tel. 062 737 50 50
 • W godzinach pracy urzędu ( 7.30 – 15.30) - sekretariat Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyc, ul. Ostrowska 8 pok. nr 10 - tel. 062 762 97 00
 • Całodobowo: Gminne Centrum Reagowania  telefon alarmowy 062 762 97 97