Statut

 

Statut


Statut 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach
 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach zwany dalej M-GOPS jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
  1/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593),
  3/ ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz. 148 ze zm).
  4/ niniejszego Statutu.
§ 2
 
Siedzibą i terenem działania M-GOPS jest gmina.
 
§ 3
 
Bieżący nadzór nad działalnością M-GOPS sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta.
 
Rozdział II
Zakres działalności
 
§ 4
 
 1. M-GOPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
  1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
  2) pracy socjalnej;
  3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
  6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 2. M-GOPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Gminy i Miasta, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.
§ 5
 
W ramach zadań określonych w § 4 ust.
 1. M-GOPS wykonuje:
  1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy: 1)opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  2)sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
  3)udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  8)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
  9)opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem;
  10)praca socjalna;
  11)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
  13)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
  14)dożywianie dzieci;
  15)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  16)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  17)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  18)utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
 2. Zadania własne gminy, do których należy:
  1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
  2)przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
  3)prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  4)podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:
  1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  2)opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  5)prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§ 6
 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. W zakresie realizacji zadań M-GOPS współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.
 3. M-GOPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zkresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.
Rozdział III
Organizacja i Zarządzanie
 
§ 7
 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy i Miasta.
 2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest odrębna zgoda Burmistrza Gminy i Miasta.
 3. Kierownika M-GOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta.
 4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Gminy i Miasta.
 5. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem M-GOPS wykonuje w imieniu M-GOPS pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
§ 8 
 
 1. Kierownik M-GOPS odpowiada przed Radą Gminy i Miasta za właściwą realizację przypisanych M-GOPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych M-GOPS środków finansowo- rzeczowych. 
 2. Kierownik M-GOPS składa Radzie Gminy i Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 9
 
Do obowiązków i uprawnień Kierownika M-GOPS należy w szczególności:
 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
 2. wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w M-GOPS,
 3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności M-GOPS,
 4. nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w M-GOPS pracownikami.
§ 10
 
M-GOPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.
 
§ 11
 
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania M-GOPS ustala Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w „Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej”
 
§ 12
 
Rada Gminy i Miasta uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez M-GOPS. Rozdział IV Gospodarka finansowa i mienie
 
§ 13
 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.
 
§ 14
 
Działalność M-GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze srodków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
 
§ 15
 
M-GOPS może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi swiadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.
 
§ 16
 
Podstawą gospodarki finansowej M-GOPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy i Miasta.
 
§ 17
 
W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem ośrodka kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.
 
Rozdział V
 Postanowienia końcowe
 
§ 18
 
Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy i Miasta.
 
§ 19
 
Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
 
§ 20
 
Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje z mocy stosownej uchwały Rady Gminy i Miasta