Struktura organizacyjna

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik Ośrodka - Urszula Gajda 

http://www.mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/

 

Skalmierzyce, ul. Podkocka 4A 
63-460 Nowe Skalmierzyce  

 

tel. 62/ 580 40 20

 

fax: 62/ 580 40 21

 

e-mail: mgops@noweskalmierzyce.pl


Zajmowane stanowiska:

 • Pracownik socjalny
 • Pracownik socjalny
 • Pracownik socjalny
 • Pracownik socjalny
 • Ksiegowy
 • Pracownik socjalny ds. świadczeń

Realizowane zadania: 

           Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 64 poz.593z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim , innymi kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

         Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują cztery rejony opiekuńcze, w których pracują pracownicy socjalni: 

Pierwszy rejon obejmuje


Nowe Skalmierzyce: ul.Kamienna, Krótka, Mostowa, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Narutowicza, Polna, Kościuszki, 29-go Grudnia, , Mertki, Tartakowa, 1-Maja, 3 - Maja, Skalmierzyce: ul.Ostrowska, Bielawska, Osada, Pleszewska, Podkocka, Starowiejska, Środkowa, Strażacka, Mączniki, Węgry.

 

Drugi rejon obejmuje:


Nowe Skalmierzyce: ul.K.St.Wyszyńskiego, Plac Wolności , 25 - stycznia, Kolejowa, Biskupice Kaliskie, Kotowiecko, Żakowice,Głóski, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe, Miedzianów, Droszew, Pawłów, Trkusów, Boczków, Biskupice Ołoboczne

 

Trzeci rejon obejmuje:


Nowe Skalmierzyce: ul.Kaliska, Halera, Krasickiego, Sikorskiego, Nowa, Ociąż, Gniazdów, Fabianów.

 

Czwarty rejon obejmuje:


Nowe Skalmierzyce, ul.Podkocka, Okólna, Boczkowska,Dojazdowa, Skalmierzyce: ul.Bankowa, Dąbkowa, Jabłońskiego, Czwojdy,Powstanców Wlkp, Spółdzielcza, Bąka, 24 - Stycznia,Torowa, Piotrowicza, Witosa, Chotów, Osiek, Śmiłów, Śliwniki, Czachory, Kościuszków , Kurów, Strzegowa, Gostyczyna, Leziona.

 

Zasady udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej :

          Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • alkoholizmu i narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

          Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 701 zł, natomiast dla osoby zamieszkującej w rodzinie - 528 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną: o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Uwaga!!!

 

             Należy pamiętać że świadczenia przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednej z wcześniej wymienionych okoliczności. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej prze rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Decyzje o przyznaniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( za pośrednictwem Ośrodka)

          Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia uprawnionym osobom i rodzinom w następujących formach: 

 1. świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lu człości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzeb
 1. świadczenia niepieniężne
 • praca socjalna z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, jest świadczona bez względu na posiadany dochód
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • sprawienie pogrzebu
 • interwencja kryzysowa - udzielenie schronienia przez całą dobę
 • schronienie posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Należy pamiętać, że można też przekazać informacje o innych osobach potrzebujących pomocy! !!