Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
1. Prowadzenie zadań audytowych w celu wspierania działań Burmistrza zmierzających do realizacji celów i zadań Gminy poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności legalności, adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy.
2. Przygotowanie na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny.
3. Sporządzenie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.
4. Dokumentowanie wyniku audytu wewnętrznego w aktach bieżących i stałych audytu wewnętrznego.