Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy

 Referat Kultury

e-mail: kultura@noweskalmierzyce.pl

I piętro  

pok. 15  tel. 62 762 97 25

pok. 6  62 762 97 20 (kierownik)

Referat zajmuje się:

  • prowadzeniem spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją a w szczególności:
    • prowadzeniem spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
    • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i miejsc pamięci narodowej,
    • realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych
  • gromadzeniem informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz, wydawnictwo "Gazety Skalmierzyckiej",
  • utrzymywaniem bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
  • organizowaniem współpracy Gminy z zagranicą.