Zarządzenie Burmistrza G i M w sprawie naboru

 

ZARZĄDZENIE Nr  ROiSO 0152/6/09

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 14 lipca 2009 r.


w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 409/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia  4 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zarządzenie Nr 510/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik