Podstawy prawne działania, kompetencje

 

Podstawa prawna działania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), statu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz inne ustawy szczególne.
Zadania i kompetencje
 
 • Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 
Wybrane ustawy szczególne
 
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych  (Dz U. Nr. 142 poz.1593 z 2001 roku ze zmianami)
 • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 roku  Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.