Zarządzanie kryzysowe

 

Ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy w czasie klęsk, katastrof czy wojny, to tylko niektóre zadania Obrony Cywilnej.

Wykrywa, ostrzega, informuje

           Jednym z zadań Obrony Cywilnej jest wykrywanie zagrożeń, przekazywanie informacji o ich zaistnieniu, opracowanie danych oraz ostrzeganie i alarmowanie natychmiast po uzyskaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzaniu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi na danym terenie. Może mieć to miejsce zarówno w odniesieniu do działań wojennych, jak i wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi, pożarów lub innych zdarzeń. Po określeniu rodzaju, miejsca i skali zagrożeń oraz oznaczeniu stref niebezpiecznych, Obrona Cywilna ostrzega i alarmuje ludność oraz informuje o zasadach postępowania (zachowania się) obywateli w określonej sytuacji.

Ewakuacja doraźna ludności

          Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu ludności z rejonu ( rejonów) w których nastąpiło nieprzewidziane bezpośrednio zagrożenie dla życia i zdrowia ludności do rejonów bezpiecznych na terenie gminy lub miasta względnie poza jej teren. Obowiązek organizowania i kierowania przebiegiem ewakuacji ludności spoczywa na właściwych terenowo szefach obrony cywilnej. Organ zarządzający ewakuację ludności ustala: rejony objęte ewakuacją, trasy i docelowe miejsca przemieszczenia ludności, siły i środki do przeprowadzenia ewakuacji, sposób zapewnienia poszkodowanej ludności doraźnej pomocy medycznej, zakwaterowania i niezbędnego zaopatrzenia, termin rozpoczęcia i zakończenia ewakuacji.

SPOSÓB POWIADAMIANIA LUDNOŚCI O EWAKUACJI DORAŹNEJ

  1. Proces ewakuacji zapoczątkowuje się poprzez przekazanie sygnału o jej rozpoczęciu.
  2. W zależności od posiadanego czasu, powiadomienie może nastąpić w formie komunikatów za pomocą:
    • lokalnej rozgłośni radiowej
    • ruchomych środków nagłaśniających – radiowozy policji oraz PSP.
    • za pomocą ulotek lub obwieszczeń

Przykładowa treść komunikatu:

UWAGA MIESZKAńCY!

………………… sołectwo (miasto) objęte zostało ewakuacją doraźną. Ewakuacja zostaje rozpoczęta natychmiast ( dniu………… od godz. …………..) Mieszkańcy waszego sołectwa (miasta) ewakuowani zostaną w rejon ………………………………. Ewakuacja zostanie przeprowadzona pieszo (względnie przy pomocy własnych środków transportowych, ewentualnie przy pomocy(wymienić jakie środki transportu)). Miejscem zbiórki ludności ewakuowanej jest ………………………………. Mieszkańcy winni zabrać ze sobą dokumenty osobiste, rzeczy osobiste, ubrania, lekarstwa używane przez osoby chore, trwałą żywność przynajmniej na okres 3 dni. Ogólna waga zabranego bagażu nie powinna przekroczyć 50 kg na osobę dorosłą. Przed opuszczeniem mieszkania należy wyłączyć zasilanie w energię elektryczną, wygasić źródła ogrzewania, pozamykać okna i drzwi, wyłączyć gaz butylowy. Dla dzieci i osób niepełnosprawnych należy przygotować karty z podaniem imienia i nazwiska, imionami rodziców, datą i miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania. Osoby wykorzystujące własne środki transportowe winny kierować się do ……………………. Dla jednej osoby z ewakuacji należy zabezpieczyć przynajmniej 4 m2 powierzchni w obiekcie, w którym zostanie zakwaterowana

Budowle ochronne

           Budowle ochronne przygotowuje się w celu zapewnienia zbiorowej ochrony ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi, w tym toksycznymi środkami przemysłowymi. Budowle ochronne mogą być przygotowywane z przeznaczeniem na ukrycie w nich i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności i leków. Budowle ochronne przygotowuje się w okresie pokoju i w czasie wojny. Budowle ochronne mogą być przygotowywane jako schrony o określonej normami technicznymi wytrzymałości konstrukcyjnej oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów wytrzymałościowych. Ludności, dla której nie przygotowano w czasie pokoju miejsc w budowlach ochronnych, zapewnia się doraźne miejsca ochronne (ukrycia zastępcze). Na schrony i ukrycia mogą być wykorzystane podziemne obiekty komunikacyjne, handlowe, usługowe, magazynowe i podobne, dostosowane do potrzeb ochrony ludności. Udostępnianie i funkcjonowanie budowli ochronnych w warunkach zagrożenia zapewniają organy obrony cywilnej, a w zakładach pracy - ich kierownicy (właściciele).

Akcje ratunkowe

          Organizuje się je i prowadzi w celu ratowania i udzielania pomocy ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń, w tym zagrożeń środowiska. Kierującemu akcją ratunkową podporządkowuje się, na czas jej trwania, wszystkie siły i środki skierowane do udziału w tej akcji. Kierujący akcją ratunkową może zarządzić ewakuację ludności, usunięcie pojazdów, innego mienia i materiałów niebezpiecznych z terenu objętego akcją, wykorzystanie gruntów państwowych, komunalnych i prywatnych, w tym zbiorników wodnych oraz dróg publicznych, okresowe zajęcie budynków i pomieszczeń dla ewakuowanej lub poszkodowanej ludności, konieczne prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, wstrzymanie komunikacji w ruchu lądowym, udostępnienie pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratunkowej, usunięcie osób postronnych z rejonu akcji ratunkowej, włączenie do pomocy w akcji ratunkowej okolicznej ludności

Ochrona żywności i ujęć wody

          Ochrona żywności i innych środków niezbędnych do przetrwania ludności polega na określeniu ich minimalnego zapasu, gwarantującego przeżycie ludności oraz funkcjonowanie zakładu pracy, gminy, województwa i państwa, planowym gromadzeniu i rozśrodkowaniu ich zasobów, w tym w gospodarstwach domowych, a także ratowaniu ich przed zniszczeniem lub skażeniami, w przypadku wystąpienia zagrożeń, organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności obejmuje przygotowanie dla niej lokali zastępczych lub warunków do okresowego zamieszkania w barakach i namiotach oraz pomoc w gromadzeniu środków żywnościowych, leków, odzieży i innych, niezbędnych do przetrwania tej ludności. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń zapewniających ludności dostawę wody pitnej, ciepła, światła i gazu, OC udziela pomocy w celu przywrócenia ich działania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.w sprawie sposobu tworzeni gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.