Rok 2008

Zarządzenie nr 178/08 burmistrza Gminy i Miasta z dnia 16.04.2008

Zarządzenie Nr 178/08

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 16.04.2008r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

            Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 1. Posiadanie wszelkich wymaganych zezwoleń niezbędnych do świadczenia usług w zakresie zbierania, transportu, oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub udokumentować gotowość do przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsce unieszkodliwiania odpadów powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.
 2. Posiadanie zaplecza techniczno-biurowego wyposażonego w:
  1. miejsca postojowe,
  2. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników do gromadzenia odpadów, lub posiadanie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie przedsiębiorstwa,
  3. stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych,
  4. stanowisko odbioru odpadów niebezpiecznych.
 3. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, następującego rodzaju:
  1. pojemniki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,
  2. pojemniki, worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych.
 4. Posiadanie środków transportu:
  1. w liczbie zapewniającej odbiór odpadów zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
  2. spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
  3. oznakowanych w sposób widoczny i trwały, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (logo lub nazwa przedsiębiorcy).
 5. Zapewnienie odbioru od właścicieli nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.
 6. Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z zachowaniem higieny i estetyki, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsca ich opróżniania.
 7. Zapewnienie i dostarczenie właścicielom nieruchomości określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.
 8. Przekazywanie odpadów odzyskanych do recyklingu.

 

§2

 

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Posiadanie zaplecza techniczno-biurowego wyposażonego w:
  1. miejsca postojowe dla pojazdów,
  2. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadanie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie przedsiębiorstwa.
 2. Posiadanie specjalistycznych pojazdów ascenizacyjnych:
  1. spełniających wymagania techniczne pojazdów oraz inne wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617),
  2. oznakowanych w sposób widoczny i trwały, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (logo lub nazwa przedsiębiorcy).
 3. Posiadanie sprzętu specjalistycznego i urządzeń technicznych służących do dezynfekcji zbiorników bezodpływowych.
 4. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z zachowaniem higieny i estetki, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsca ich opróżniania.
 5. Spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
 6. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną lub zapewnienie odbioru ścieków przez oczyszczalnię ścieków.
 7. Zapewnienie systematycznego odbioru ścieków od właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada podpisane umowy na wywóz nieczystości ciekłych.

 

§3

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce są zobowiązani do:

 1. spełniania wymagań określonych w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),
 2. wystawiania podmiotowi korzystającemu z usług wywozu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych dokumentu będącego dowodem płacenia za takie usługi.

§4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w formie pisemnej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Lista wiadomości
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul .Polnej w Nowych Skalmierzycach od ul. Mostowej do ul. Narutowicza".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę chodnika na ul .Polnej w Nowych Skalmierzycach od ul. Mostowej do ul. Narutowicza".
w sprawie przeznaczenia gruntu w Trkusowie do wydzierżawienia.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę wjazdów do szkoły podstawowej przy ulicy Okólnej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę wjazdów do szkoły podstawowej przy ulicy Okólnej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: remont świetlicy AA
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : remont świetlicy AA
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: modernizację budynku przy ul. 25 Stycznia 2
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : modernizację budynku przy ul. 25 Stycznia 2
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę chodnika na ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Ociąż.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie: objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 59 udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Strzegowa.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Ociążu".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Ociążu".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Fabianowie".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Fabianowie".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych ul. Torowa i ul. Spółdzielcza w Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych ul. Torowa i ul. Spółdzielcza w Skalmierzycach".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ulicy Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia ponownej procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie"
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Mącznikach, Nowych Skalmierzycach i Skalmierzycach
w sprawie unieważnienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony)
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2008 do 2010) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2008 do 2010) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie przeniesienia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Lipowej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowych najemców.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, w udziale 3/15 części, oznaczonych nr działek 77/1 i 77/3, położonych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2008 roku.
w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: „ Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie"
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz nadania jej regulaminu pracy.