Rok 2008

Zarządzenie nr 131/08 burmistrza Gminy i Miasta z dnia 11.01.2008

ZARZĄDZENIE NR 131/08

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 11 stycznia 2008 r.

 

w sprawie:  powołania stałej komisji przetargowej oraz nadania jej regulaminu pracy.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08-03-1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U nr 141 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.  19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29-01-2004r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U      nr 223  poz. 1655 z 2007r),  zarządzam co następuje:

§ 1

W skład komisji stałej do wyboru wykonawcy dla zamówień na roboty budowlane realizowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce powołuję następujące osoby:

 

  1. Kubiaszczyk Zbigniew     - Przewodniczący
  2. Grzegorowski Sławomir  - Z-ca Przewodniczącego
  3. Mituła Daniel                 - Sekretarz
  4. Grzesiak Daniel               - Członek
  5. Małys Kazimierz             - Członek

§ 2

Skład komisji doraźnych dla wyboru wykonawcy na usługi, dostawy, zakupy będzie ustalany każdorazowo w odniesieniu do odrębnych zamówień, drogą kolejnych zarządzeń. 

§ 3

Zmiana składu osobowego komisji stałej, spowodowane jest faktem ustania stosunku pracy w odniesieniu do jednego członka wcześniej funkcjonującej komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 375/05 z dnia 08 lipca 2005r.

§ 4 

Uchylam Zarządzenie Nr 375/05 z dnia 08 lipca 2005r w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Regulmin Pracy Komisji Przetargowej

 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 131/08

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 11 stycznia 2008r

w sprawie: nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej

 

    W związku z dokonanymi przez ustawodawcę zmianami regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych  opublikowanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004r    ( tekst jednolity Dz.U Nr 223 poz. 1655) ) oraz ustaniem stosunku pracy jednego z członków stałej komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr 375/05 z dnia 08 lipca 2005r - zachodzi konieczność dokonania nowych uregulowań formalno-prawnych dotyczących realizowanych przez Gminę  zamówień publicznych.

    Zasady pracy komisji przetargowych ( stałej oraz doraźnych ) określono w Regulaminie pracy komisji przetargowej  wprowadzonym w życie Zarządzeniem  nr 131/08 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 stycznia 2008r. 

Wprowadzone w życie nowe Zarządzenie - jednocześnie uchyla poprzednie  Zarządzenie Nr 375/05 z dnia 08 lipca 2005r w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

Lista wiadomości
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul .Polnej w Nowych Skalmierzycach od ul. Mostowej do ul. Narutowicza".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę chodnika na ul .Polnej w Nowych Skalmierzycach od ul. Mostowej do ul. Narutowicza".
w sprawie przeznaczenia gruntu w Trkusowie do wydzierżawienia.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę wjazdów do szkoły podstawowej przy ulicy Okólnej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę wjazdów do szkoły podstawowej przy ulicy Okólnej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: remont świetlicy AA
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : remont świetlicy AA
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: modernizację budynku przy ul. 25 Stycznia 2
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : modernizację budynku przy ul. 25 Stycznia 2
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę chodnika na ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Ociąż.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie: objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 59 udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Strzegowa.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Ociążu".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Ociążu".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Fabianowie".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Fabianowie".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych ul. Torowa i ul. Spółdzielcza w Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych ul. Torowa i ul. Spółdzielcza w Skalmierzycach".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ulicy Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia ponownej procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie"
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Mącznikach, Nowych Skalmierzycach i Skalmierzycach
w sprawie unieważnienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony)
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2008 do 2010) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2008 do 2010) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie przeniesienia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Lipowej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowych najemców.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, w udziale 3/15 części, oznaczonych nr działek 77/1 i 77/3, położonych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2008 roku.
w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: „ Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie"
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz nadania jej regulaminu pracy.