Rok 2010

Zarządzenie nr 349/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku.

Zarządzenie  Nr 349/10

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 18  stycznia 2010 roku

 

 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  określenia  specjalności  i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz  podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2010 roku na wspieranie  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w  szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

 

    Na podstawie art. 70a ust.1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -  Karta Nauczyciela   (  Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz  art. 30 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r.      o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591z późn. zmian.) w związku z § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.   w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ) zarządzam  co następuje:

§ 1

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce  przeznacza się           w 2010 roku  kwotę  74 591 zł.

§ 2

 

 1. Ustala się następujące specjalności, na które  przyznaje się  dofinansowanie  opłat pobieranych przez  szkoły wyższe i   zakłady kształcenia  nauczycieli:
  1. język angielski
  2. logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika,
  3. terapia pedagogiczna,
  4. informatyka,
  5. technika oraz inne wg potrzeb placówki.
 1. Ustala się następujące formy kształcenia, na które przyznaje się  dofinansowanie:        
  1. kontynuacja studiów pierwszego stopnia - licencjackich, przygotowujących merytorycznie do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i potrzebami kadrowymi,
  2. kontynuacja studiów drugiego stopnia - magisterskich, umożliwiających uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu    (prowadzonych zajęć) zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej  i   potrzebami kadrowymi,
 2. studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie merytoryczne do nauczania  drugiego lub kolejnego przedmiotu ( prowadzonych zajęć) zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i potrzebami kadrowymi.
 3. Prawo do dofinansowania  mają nauczyciele studiujący oraz podejmujący doskonalenie zawodowe w specjalnościach i formach kształcenia określonych w pkt 1 i 2, oraz tych które są przez dyrektorów szkół uznawane  za konieczne  i  ujęte są w szkolnym wieloletnim  planie doskonalenia  zawodowego nauczycieli.

§ 3

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania doskonalenia zawodowego dla form określonych w § 2 pkt 2 ppkt 1-3 w wysokości nie większej niż 65 % kosztów pobieranych opłat przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 

§ 4

 1. Środki  zaplanowane w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2010 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się  według poniższego zestawienia:

 

L.p.

Nazwa szkoły/przedszkola

Przyznana kwota w zł

1.       

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych

4 552

2.       

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

3 889

3.       

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

5 106

4.       

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku

4 650

5.       

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych  Skalmierzycach

13 109

6.       

Zespół Szkół w Ociążu

12 199

7.       

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

  5 794

8.       

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

16 135

9.       

Publiczne Przedszkole Nr 1"Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach

 5 674

10.   

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach

2 618

11.   

 

Publiczne Przedszkole w Ociążu

  865

 

2.       Przyznane w pkt  1 kwoty dla poszczególnych szkół obejmują  środki przewidziane na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń rad pedagogicznych, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, organizację  warsztatów metodycznych  i przedmiotowych  oraz na dopłaty do form określonych w  § 2 pkt 2, ppkt  1 -3.

3.       Dofinansowanie, o których mowa w  pkt 2 przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wieloletni plan doskonalenia zawodowego opracowany zgodnie z programem rozwoju szkoły, potrzebami kadrowymi i planem rozwoju zawodowego  nauczycieli.

4.        Dofinansowanie dla dyrektorów szkoły w ramach środków, o których mowa w pkt  2 akceptuje   Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 5

 Systemem dopłat, o których mowa w § 2  objęci są nauczyciele zatrudnieni przynajmniej  w połowie obowiązkowego wymiaru godzin.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia  powierza się  dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest  Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.

§ 7

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem   podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia  2010 roku. 

Lista wiadomości
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".
w sprawie uruchomienia ponownie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulic Okólnej, Szkolnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ulic Okólnej, Szkolnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2010 roku.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: przeprowadzenie szkoleń-warsztatów, kursów języka angielskiego oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie cesji umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Głóski.
w sprawie cesji umów dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy i miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : przeprowadzenie warsztatów : obsługa trudnego klienta
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych
w sprawie: najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Kotowiecku, przy ul. Kościelnej 2 z przeznaczeniem na sklep (kwiaciarnie).
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
w sprawie powołania komisji do oceny ofert świadczenia usług związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą Nr XXVII/210/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2010 roku.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek ul. Witosa oraz 24-go Stycznia w Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek ul. Witosa oraz 24-go Stycznia w Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Mączniki.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2010 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1"Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)