Rok 2010

Zarządzenie Nr 367/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 367/ 10

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 28 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. -  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/ oraz wykonując Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr XXVIII/ 217/ 10 z dnia 26 marca 2010 r. oraz Nr XX/160/09 z dnia 27 marca 2009 r.

 

ZARZĄDZAM, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłosić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: obręb Mączniki - działka nr 71/2, o powierzchni 0,4300 ha, zapisanej w Kw. nr KZ1W/00071788/3.
 2. Ogłosić trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: obręb Leziona - działka nr 421/1, o powierzchni 0,1951 ha, zapisanej w Kw. nr KZ1W/00018457/5.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o przetargu, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.

Przetarg odbędzie się w dniu
28 maja 2010 r. o godzinie 1100,

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - ul. Ostrowska 8, Skalmierzyce.

 

I Przetarg

Obręb Mączniki:

 • Działka nr 71/2, niezabudowana, o powierzchni 0,4300 ha, położona w Mącznikach, zapisana w Kw. nr KZ1W/00071788/3:
  • działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu oraz decyzją o warunkach zabudowy;
 • cena wywoławcza               -  172 000 zł
 • wadium                                -      8 600 zł

 

III Przetarg

Obręb Leziona:

 • Działka nr 421/1, zabudowana, o powierzchni 0,1951 ha, położna w Lezionie, zapisana w Kw. KZ1W/00018457/5:
  • działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zabudowana budynkiem w stanie surowym, o powierzchni: zabudowy 591,60 m2 , użytkowej 514,50 m2;
  • pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony odpowiednio w dniu 29.05.2009 r. oraz 27.11.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;
 • cena wywoławcza               - 220 000 zł
 • wadium                                -   11 000 zł

 

Nieruchomości ww. posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Wadium należy wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008 najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem przetargu,  tj. do dnia 24.05.2010 r. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.    
 3. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Nieruchomości sprzedawane są według stanu ujawnionego w katastrze nieruchomości.
 5. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - III piętro, pokój nr 31 i 32, tel. (062) 762-97-00 wew. 70 lub 71.    

 

Lista wiadomości
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".
w sprawie uruchomienia ponownie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulic Okólnej, Szkolnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ulic Okólnej, Szkolnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2010 roku.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: przeprowadzenie szkoleń-warsztatów, kursów języka angielskiego oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie cesji umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Głóski.
w sprawie cesji umów dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy i miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : przeprowadzenie warsztatów : obsługa trudnego klienta
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych
w sprawie: najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Kotowiecku, przy ul. Kościelnej 2 z przeznaczeniem na sklep (kwiaciarnie).
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
w sprawie powołania komisji do oceny ofert świadczenia usług związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą Nr XXVII/210/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2010 roku.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek ul. Witosa oraz 24-go Stycznia w Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek ul. Witosa oraz 24-go Stycznia w Skalmierzycach - ETAP II".
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Mączniki.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2010 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1"Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)