Rok 2012

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012.
w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Ociążu.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Lezionie.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji publicznego przedszkola i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miast Nowe Skalmierzyce.
w sprawie inwentaryzacji rocznej.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
w sprawie nabycia na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” oraz oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych na rok szkolny 2012/2013, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na cele bytowe.
w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz czynników obniżających czynsz.
w sprawie projektu budżetu na 2013 rok.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji do opracowania programu profilaktycznego dotyczącego szczepienia przeciw pneumokokom oraz do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru usługodawcy na realizację ww. programu.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /Sali lekcyjnej/ o pow. 30,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im . Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach spółce cywilnej OKAY Studio Języków Obcych 62-800 Kalisz, ul. Widok 96a reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Borecką z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkoły.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /Sali lekcyjnej/ o pow. 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola w Ociążu, MUSIC STORE SZKOŁA MUZYCZNA 62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 8 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć muzyczno-rytmicznych z dziećmi.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 16,00 m2, w budynku przy ul. Środkowej 3, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, HAPPY HELLO Iwona Kościelak ul. Kolejowa 8/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kolejowej 16, HAPPY HELLO Iwona Kościelak ul. Kolejowa 8/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 36,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Hallera 1, HAPPY HELLO Iwona Kościelak ul. Kolejowa 8/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi grupy zerowej.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/29 i 96/71, położonych w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola, oddziału przedszkolnego i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego/ sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” ul. Serbinowska 7/52 reprezentowanego przez Pana Wojciecha Bogdana z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego/ sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola w Ociążu Pani Anecie powierza Kierownik CNJA Funny Penguin ul. Kaliska 16/2, 63-400 Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów przedszkola.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Pani Anecie powierza Kierownik CNJA Funny Penguin ul. Kaliska 16/2, 63-460 Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkoły.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 36,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Hallera 1.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczanej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej, gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/108, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowe Skalmierzycach, Boczkowie , Węgrach, Lezionie, i Fabianowie.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Śmiłowie.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Boczków oraz Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Śmiłów.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Budowę alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie powierzenia czynności z zakresu wykonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr 96/2011 Burmistrz Gminy i Miasta z dnia 12.07.2011 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/22, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni wraz z wymianą kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę nawierzchni wraz z wymianą kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków”.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach prowadzonego przez Gminę i Miasto Noe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości: Boczków, Mączniki, Węgry, Leziona, Fabianów, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce, Chotów, Ociąż, Kościuszków, Kotowiecko, Trkusów i Mączniki.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/79 i 96/80, położonych w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach Etap II".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach Etap II".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/10, położonej w Mącznikach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieogranczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: dostawę sprzętu komputerowego razem z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyznaczenia Pani Małgorzaty Stanek-Moś do zastępstwa dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół w Ociążu w przypadku ich nieobecności
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie"
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonegp na "Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie"
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2/7/96 Zarządu Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach z dnia 23 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia opłaty za usługi kserograficzne
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2012/2013, dla których organem prwadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyznaczenia Pani Jolanty Łęckiej do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzyce w przypadku jej nieobecności.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176"
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176"
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetragowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w miejscowości Śmiłów, Boczków, Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Ociąż
w sprawie zatwierdzenia arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie i Szkoły Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucenia Chrzana w Gostyczynie na rok szkolny 2012/2013, dla którch organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację oraz przebudowę klatki schodowej budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce oraz modernzację budynku gospodarczego"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Termomodernizację oraz przebudowę klatki schodowej budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce oraz modernzację budynku gospodarczego"
w sprawie: najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Biskupicach, nr działki 79/1 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/14, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/19, położonej w Mącznikach
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/63, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych."
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych".
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczący wyboru wykonawcy na: Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej ulica Parkowa w miejscowości Śliwniki".
w sprawie uruchomienia procedury orzetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki".
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach w roku szkolnym 2011/2012, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na:"Remontu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa"
w sprawie zatwierdzenie zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" na rok szkolny 2011/2012, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Sklmierzyce.
w sprawie niekorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/66, położonej w Mącznikach.
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/67 96/70 położonych w Mącznikach.
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/56, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Montaż instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Montaż instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce".
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" na rok szkolny 2011/2012, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznacoznych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w miejscowości Ociąż oraz Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Wiśniowa w Śmiłów".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głóski".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głóski".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach ul. Polna, dz nr 78/1
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach ul. Polna dz nr 78/1
w sprawie uruchomienia procedury i komisji przetargowej.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2011/2012,dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 125/2, położonej w Chotowie.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie w roku szkolnym 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2012 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.