Rok 2013

Lista wiadomości
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie wypłaty odszkodowania
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
zmieniające zarządzenie nr 155/2011
zmieniające załącznik do zarządzenia nr 398/2013
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie w cyklu trzy letnim remontów cząstkowych dróg
w uruchomienia procedury przetargowej na remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych
w ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkola i gimnazjum na rok szkolny 2013/2014 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji placówek oświatowych
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg i ulic
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie upoważnienia Sylwii Wojtczak...
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji placówek oświatowych
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy 29 Grudnia i ul. Mostowej
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy 29 Grudnia i ul. Mostowej
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia
w sprawie powołania komisji do opracowania programu profilaktycznego
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasta Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawców na dowóz dzieci
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawców na dowóz dzieci
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Kurów
w sprawie powołania imiennych komisji egzaminacyjnych
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
w sprawie wprowadzenia wzoru książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę ul. Bankowej w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę ul. Bankowej w Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonej na przebudowę ul. Parkowej w Ociążu
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Parkowej w Ociążu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/45, położonej w Mącznikach
w sprawie powołanie komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczone na modernizację świetlicy wiejskiej w Gostyczynie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na świetlicę wiejską w Gostyczynie
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę świetlicy w Chotowie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na budowę świetlicy w Chotowie
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą "modernizacja świetlicy w Trkusowie"
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "modernizacja świetlicy w Trkusowie"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na "Termomodernizację budynku SP w Droszewie.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Termomodernizacja budynku SP w Droszewie"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej(przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "utwierdzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach"
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "utwierdzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach"
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Głóski.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu - gimnazjum w roku szkolnym 201/2013, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowę chodnika na ul. Kasztanowej w Kotowiecku"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika na ul. Kasztanowej w Kotowiecku"
w sprawie refunadcji poniesionych kosztów z tytułu udostępnienia świetlic wiejskich na okolicznościowe przyjęcia i imprezy, któych budowę lub modernizjację współfinansowano z Programu Rozowju Obszarów Wiejskich.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/89 położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/86, położonej w Mącznikach
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach”
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Strażackiej w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na przebudowę ul. Strażackiej w Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Zabłocko w miejscowości Węgry”
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę drogi gminnej ul. Zabłocko w miejscowości Węgry”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/34 położonej w Mącznikach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dot. wyboru wykonawcy wykonawcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – etap IV,zadanie2, część 4, ul. Kaliska i Tartakowa”
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – etap IV, zadanie 2, część 4, ul. Kaliska i Tartakowa”
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen w Kaliszu w okresie od 25 marca 2013 roku do 31 października 2013 roku
w sprawie Uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen w Kaliszu w okresie od 25 marca 2013 roku do 31 października 2013 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w roku szkolnym 2012/2013
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach MUSIC STORE Szkoła Muzyczna, ul. Przemysłowa 8, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych z dziećmi przedszkolnymi
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy 3 Maja 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 36,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach spółce cywilnej ZIELONA OWCA ul. Paderewskiego 31/8, 63-400 Ostrów Wlkp z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi przedszkolnymi
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za wskazanie sprawcy celowego podpalenia świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2013-2014"
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2013 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Kotowiecku, przy ul. Kościelnej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie usług komputerowych
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym, w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. 3 Maja 7.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontrolii zarządczej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Mieście Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka"...
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...