Rok 2015

Lista wiadomości
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2016 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym .
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/41, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/40, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/12, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2016 roku.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węgry.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działek 97/6 i 97/7, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych na rok szkolny 2015/2016, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 559/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego tekstu dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacja z budżetu).
w sprawie zmiany Zarządzenia nr ROiSO.0050.114.2015.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/82, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/76, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/7, położonej w Mącznikach.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 - 2026.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy w związku z dostawą i montażem fabrycznie nowego pieca konwekcyjno – parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy w związku z dostawą i montażem fabrycznie nowego pieca konwekcyjno – parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kolejowej 16, DANCE kids Katarzyna Nowak ul. H. Sawickiej 46/13, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
w sprawie powierzenia wicedyrektorowi Pani Grażynie Kucharskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2015/2016, którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Żakowice (obręb Głóski).
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 57,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, HAPPY HELLO Iwona Kościelak, ul. Kolejowa 8/1, 63-460 Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi szkolnymi.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie wyznaczenia Pani Violety Matuszczak do zastępstwa dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku w przypadku jej nieobecności.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy w związku z dostawą fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni, mebli, sprzętu AGD, laptopa, aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy w związku z dostawą fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni, mebli, sprzętu AGD, laptopa, aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Odbiór i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Zarządzenia nr 560/14 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03.09.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Mała architektura przy budynkach komunalnych.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Mała architektura przy budynkach komunalnych.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 6 w Fabianowie powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz oceny ofert oraz negocjacji w sprawie świadczenia usług, związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą Nr XI.78.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Węgry.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Samorządowej jednostki organizacyjnej „Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach” przy ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Leśnej w Śliwnikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę ul. Leśnej w Śliwnikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia, położonych w miejscowości Mączniki oraz Śmiłów.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce, Chotów, Ociąż, Kotowiecko oraz Kościuszków.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę i rozbudowę budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł dot. referendum.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/90, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia ponownych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Małych
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Małych
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2014/2015, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce oraz refundacji poniesionych kosztów z tytułu udostępnienia świetlic wiejskich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce na okolicznościowe przyjęcia i imprezy, których budowę lub modernizację współfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Droszew
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Śmiłów, Ociąż oraz Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wybory wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 399/10, położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2014/2015, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 36
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 36
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" o żłobek gminny
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" o żłobek gminny
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Ociąż i Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 126/1, położonej w Chotowie
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen "Delfin" w Ostrowie Wlkp. w okresie od 9 marca 2015 r. do 31 października 2015 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen "Delfin" w Ostrowie Wlkp. w okresie od 9 marca 2015 r. do 31 października 2015 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Kępina w Trkusowie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Kępina w Trkusowie
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 560/14 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Boczkowie, Biskupicach Ołobocznych i Nowych Skalmierzycach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotowiecko
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2015 rok