Rok 2017

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia Pani Justyny Stasiak do zastępstwa dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu w przypadku jego nieobecności.
w sprawie inwentaryzacji rocznej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 1074/21, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/54, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż oraz Boczków.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/72, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
w sprawie wyznaczenia Pani Sylwii Głowackiej do zastępstwa dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach w przypadku jej nieobecności.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 52,70 m2 w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach przy ul. Okólnej 8, Butterfly ul. Czołgistów 6, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018 - 2026.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 4 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz czynników obniżających czynsz.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 10,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 16, Pani Arlecie Lis ul. Radoszewskiego 2, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi szkolnymi.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 57,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, Happy Hello Iwona Kościelak, ul. Kolejowa 8/1, 63-460 Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć z robotyki z dziećmi szkolnymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach - etap II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach - etap II.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w Kurowie - przetarg II.
uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Kurowie - przetarg II.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 8,65 m2 w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8 - Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wlkp. ul. Grabowska 93, 63-400 Ostrów Wlkp.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. użytkowej 25,00 m2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotowiecku przy ul. Kaliskiej 4, szkole Aim High Ewelina Szambelan ul. Wrocławska 22/2, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć językowych dla dzieci.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2 w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach przy ul. Kolejowej 16, szkole DANCE kids Katarzyna Nowak ul. H. Sawickiej 46/13, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/53, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 96/57, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/3, położonej w Mącznikach.
w sprawie przekazania przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nowopowstałym jednostkom oświatowym Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zobowiązań i należności po jednostkach oświatowych przekształconych w wyniku reformy oświaty.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/52, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie inwentaryzacji.
w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, powstałych w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 - "Wyprawka szkolna".
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/68, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów.
w sprawie ogłoszenia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej.
w sprawie ogłoszenia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej.
w sprawie unieważnienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w Kurowie.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Kurowie.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka: w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzekucyjnych do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 177/28, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/51, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/102, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/33, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/74, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2016 rok.
w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowych Skalmierzycach, przy ulicy Kolejowej 18.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/46, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/48, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/20, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/43, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/37,położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę świetlicy wiejskiej w Śliwnikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę świetlicy wiejskiej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/35, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski, Strzegowa oraz Trkusów.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działek 96/6 i 96/8, położonych w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/4, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/60, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada - Biskupice Ołoboczne ul. Parcele.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada - Biskupice Ołoboczne ul. Parcele.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Miedzianów, Droszew oraz Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/32, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 27/30, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/36, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/42, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/23, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/23, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach powołanej zarządzeniem nr 11/07 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 16.01.2007 r.
w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/49, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/73, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/45, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach - przetarg II.
w sprawie w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach - przetarg II.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/19, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Droszew.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie cesji dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/59, 27/60, 27/61 i 27/62, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/17, położnej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/26, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/29, położonej w Mącznikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach zmian organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Ociąż, Strzegowa oraz Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03 września 2015 r.
upoważnienia Pani Kazimiery Jędrzejewskiej - starszego specjalistę pracy socjalnej zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Sylwii Wojtczak - starszego referenta zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 376/63, 376/97, 376/26, 372/30, 372/31, 372/24, 372/23, 376/37, 372/28, 372/29, położonych w Śliwnikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu zmian organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/39, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy: Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 09 kwietnia 2017 roku.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowana opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2017 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie użyczenia komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 70,10 m2 w Skalmierzycach, przy ulicy Podkockiej nr 3 Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/30, położonej w Mącznikach
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy T. Kościuszki 16 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Droszew oraz Nowe Skalmierzyce.