Rok 2018

Lista wiadomości
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/5, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie inwentaryzacji rocznej
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji publicznego przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg III.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg III.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/92, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do prowadzenia określonych spraw gminy i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 6 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacja z budżetu)
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/102, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leziona.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/21, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/15, położonej w Mącznikach.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Śmiłów.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządku Domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Jarosik na stanowisko dyrektora Centrum Kultury orza Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Śmiłów
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Śmiłów.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu niegranicznego na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - część frontowa - przetarg II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - cześć frontowa - przetarg II.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 20018 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/5, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/77, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/6, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gronowych przeznaczonych do wynajęcia, położonych w miejscowości Mączniki i Śmiłów.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Ociąż, Kotowiecko i Kościuszków.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2017 rok.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/4, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 376/16 i 376/17, położonych w miejscowości Śliwniki.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - część frontowa.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - część frontowa.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/7, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Droszew.
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 372/48, 372/11, 372/22, 376/47, 372/33, 372/49, 372/43, 372/44, 372/45, 372/46, 372/47, 372/6, 376/23, 376/19, 376/22, 372/32, położonych w miejscowości Śliwniki.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Skalmierzyce oraz Ociąż.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Śmiłów.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Strzegowa oraz Gostycyna.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 1074/22 oraz 1074/24, położonych w Skalmierzycach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/55, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/75, położonej w Mącznikach.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,40 m2 w budynku Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach przy ul. Okólnej 8, Language School Okay ul. Widok 96a, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Śmiłów, Gostycyna, Strzegowa oraz Głoski.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Śmiłów.
w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkół Podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 96/103, 96/104, 96/105, położonych w Mącznikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
w prawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu na rok szkolny 2017/2018, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - etap I.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - etap I.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Kotowiecku - etap I.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Kotowiecku - etap I.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 376/25, 372/8, 372/9, 372/10, 376/13 położonych w Śliwnikach.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 218/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Ociąż i Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2018 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzone Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/95, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 96/106, położonej w Mącznikach.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa boiska Szkoły Podstawowej przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.