Rok 2019

Lista wiadomości
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconych zadań w 2020 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie inwentaryzacji rocznej
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kamiennej 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie 1/2 na rzecz dotychczasowego najemcy.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mączniki.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/14, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/88, położonej w Mącznikach.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w miejscowości Boczków, przy ul. Skalmierzyckiej 41.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/129, położonej w Mącznikach.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 17,10 m2 położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy 3 Maja 28.
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2019/2020.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 14,8 m2 w Nowych Skalmierzycach przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 - Panu Hieronimowi Rasik (...)
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oceny oraz negocjacji ofert na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w 2019 roku.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 17,10 m2 w Nowych Skalmierzycach przy ul. 3- go Maja 28 - Panu Grzegorzowi Olejnickiemu (...).
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kamiennej 13.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 73/1, położonej w miejscowości Czachory, obręb Kościuszków.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mączniki.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/36 położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/87, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/9, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/57, 27/63, 27/64, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowoź dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/36, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/103, położonej w Mącznikach
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Trkusów.
w sprawie wyznaczenia Pani Anny Jarantowskiej do zastępstwa dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku w przypadku jego nieobecności.
w sprawie wyznaczenia Pani Małgorzaty Stanek - Moś do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu w przypadku jego nieobecności.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedziba w Kaliszu.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/43, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2019/ 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/42, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/3, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 27/69 i 27/70, położonych w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 96/17 i 96/18, położonych w Mącznikach.
w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce im. Jana Nepomucena Niemojowskiego pn. "Nepomuceny".
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 7 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków, Kurów.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasta Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/126 położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do prowadzenia określonych spraw gminy i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie "Wakacje letnie 2019".
w sprawie powołania komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonywanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" na zadania "Wakacje letnie 2019".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2018 rok.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 3/89, 3/93, 3/95, położonych w Mącznikach.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie "działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczący wyboru wykonawcy na: Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do zarządzenia nr ROiSO.0050.183.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/26, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzyce na cele przedszkola.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kamiennej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w gruncie 7020/45369 i w częściach wspólnych budynku oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej oraz biegłego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wykonawcy na zadanie pn. "Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonej w miejscowości Węgry.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/10, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzyce na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/106, położonej w Mącznikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. Kamiennej 7.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/8 położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/90 położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/99, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Trkusów
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej i Przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/7, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021", oraz "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół podstawowej z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr ROiSO.0050.183.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonych w miejscowości Leziona, Skalmierzyce oraz Żakowice, obręb Głóski.
w sprawie zmiany w harmonogramie zebrań wyborczych w załączniku do zarządzenia nr ROiSP.0050.11.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 stycznia roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i forma kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2019 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz pozwolenia komisji ds. przeprowadzenie przetargu na sprzedaż tego środka.
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz pozwolenia komisji ds. przeprowadzenie przetargu na sprzedaż tego środka.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzegowa
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Wiśniowej w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Trkusów.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącego wyboru wykonawcy na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn."Poprawa jakości powietrza (...)
w sprawie powołania komisji stałej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w roku 2019.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych