Rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie inwentaryzacji rocznej.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/94, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/54 położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/6 i 446/12, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/16, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/34, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 446/22, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/15, położonej w Śliwnikach
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconych zadań w 2021 roku.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie, położonym w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/9, położonej w Śliwnikach.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 9 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/2, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/23 i 446/24, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/20, położonej w Mącznikach.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Lipowej 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie 783/3159 na rzecz dotychczasowego najemcy.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położnej w miejscowości: Ociąż oraz wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, wyznaczonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021 - 2032.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Droszew.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/19, położonej w Mącznikach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola i Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/18, położonej w Śliwnikach
w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/18, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkół Podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/36, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działek 96/33, 3/111 oraz 3/112, położnych w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkół Podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Śliwniki
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Przedszkoli i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/30, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 446/18, położnej w Śliwnikach.
w sprawie przyznania nagród sportowych we wrześniu 2020 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/105, położonej w Śliwnikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkół Podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/4, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/106, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 1074/22 i 1074/24, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku na rok szkolny 2020/2021, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Lipowej 9.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku na rok szkolny 2020/2021, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/37, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 446/14, położonej w Śliwnikach.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kamiennej 1.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położnego w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kamiennej 1.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 3/100, 3/101 i 3/104 położonych w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Biskupice Ołoboczne, Ociąż, Miedzianów, Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Węgry.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 446/17, położonej w Śliwnikach.
w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectw oraz miasta Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku ze zmianą Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie powierzenia zadań Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na czas jego nieobecności.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działek 376/10 i 376/11, położonych w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/21, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/50, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/95, położonej w Śliwnikach.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zmiany zarządzenia nr ROiSP.0050.84.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Osiek.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/13, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/97, położnej w Mącznikach.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położnego w miejscowości Boczków przy ul. Skalmierzyckiej 41.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/17, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/16, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działki 3/132 i 3/133, położonych w Mącznikach.
w sprawie odwołania i powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Nowych Skalmierzycach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka.
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie przyznania stypendium sportowego na 2020 rok.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/41, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny stypendiów oraz nagród sportowych w 2020 roku.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/11, położonej w Śliwnikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/11, położonej w Śliwnikach.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyc za 2019 rok
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie Pani Monice Sikora
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach Pani Oldze Gruszczyńskiej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/127, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/9, położnej w Śliwnikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/28, położnej w Śliwnikach
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działek 446/2, 446/3 i 446/4, położnych w Śliwnikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działku 3/40, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położnych w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 27/15, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ROiSO.0050.183.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Osiek.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonych w miejscowości: Głóski, Strzegowa, Trkusów i Biskupice Ołoboczne.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/91, położonej w Mącznikach
w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2020"
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 296/16, położnej w Kotowiecku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/44, położonej w Mącznikach
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 8 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działek 3/50 i 3/53 położonych w Mącznikach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/12 i 376/82, położnej w Śliwnikach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położnej w miejscowości Ociąż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/35, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 649/1, położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyznaczenia Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. jako podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Strzegowa oraz Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 17,10 m2 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy 3 Maja 28
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia zasad udostępniania miejsc pod stoiska gastronomiczno- handlowe oraz wysokości stawek czynszu za najem stoisk podczas XXVII Dni Miasta Nowe Skalmierzyce w dniach 27-28 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie upoważnienia Pani Anny Dobrzyńskiej - specjalisty pracy socjalnej zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Urszuli Lis - specjalisty pracy socjalnej zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/107, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: wykonanie w cyklu trzyletnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: wykonanie w cyklu trzyletnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych ...
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę drogi gminnej ul. Słonecznej w Fabianowie
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Droszew.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowej w Węgrach.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola w Ociążu
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu.