Rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/91, położonej w Mącznikach
w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2020"
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 296/16, położnej w Kotowiecku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/44, położonej w Mącznikach
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 8 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działek 3/50 i 3/53 położonych w Mącznikach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/12 i 376/82, położnej w Śliwnikach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położnej w miejscowości Ociąż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/35, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 649/1, położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyznaczenia Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. jako podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Strzegowa oraz Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 17,10 m2 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy 3 Maja 28
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia zasad udostępniania miejsc pod stoiska gastronomiczno- handlowe oraz wysokości stawek czynszu za najem stoisk podczas XXVII dni Miasta Nowe Skalmierzyce w dniach 27-28 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie upoważnienia Pani Anny Dobrzyńskiej - specjalisty pracy socjalnej zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Urszuli Lis - specjalisty pracy socjalnej zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/107, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: wykonanie w cyklu trzyletnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: wykonanie w cyklu trzyletnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych ...
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygarnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę drogi gminnej ul. Słonecznej w Fabianowie
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Droszew.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowej w Węgrach.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola w Ociążu
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu.