Rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leziona.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/8, położonej w Śliwnikach.
w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce im. Jana Nepomucena Niemojowskiego pn. "Nepomuceny".
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/10, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/50, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/122, położonej w Śliwnikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Publicznych Przedszkoli i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 48,98 m2 położnego w Gostyczynie działka 83/2 Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu "Ka-Bo" Kazimierz Staszczuk, ul. Bursztynowa 34a, 63-460 Węgry
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków wynikających z postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorników wodnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/114, położonej w Śliwnikach.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działki 3/31, 3/32, 3/33 i 3/34, położonych w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Publicznych Przedszkoli i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Publicznych Przedszkoli i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/41, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/113, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 446/20, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/55, położonej w Śliwnikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości: Kotowiecko i Ociaż.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie Pani Monice Sikora.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Pani Małgorzacie Sulewskiej
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach Pani Oldze Gruszczyńskiej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działki 27/79 i 27/80 położonych w Mącznikach.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. Mostowej 6.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 62,00m2 położonego w Biskupicach nr 4B firmie: ŚNIADANIÓWKA Grażyna Jeżyk Biskupice 11, 62-800 Kalisz.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/39, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/34, położonej w Śliwnikach.
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Jarosik na stanowisko dyrektora Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2021"
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Mączniki i Śmiłów.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości: Śmiłów, Ociąż i Kościuszków.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Chotów.
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/57, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 446/19, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/37, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/45, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2020/2021, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 3/62 i 3/63, położonych w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Skalmierzyce, Ociąż i Droszew
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr działki 446/7 i 446/8, położonych w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/56, położnej w Śliwnikach.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
zmieniające zarządzenie nr ROiSP.0050.52.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach w okręgu nr 5.
w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Droszewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu nr 11, wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Fabianowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu nr 11, wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2021 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Ociąż
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Śmiłów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/59, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/42, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 63/62 i 3/63, położonych w Mącznikach
w sprawie wyznaczenia Pani Katarzyny Świrty do zastępstwa dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach w przypadku jego nieobecności.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/109, położonej w Śliwnikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
zmieniające zarządzenie nr ROiSP.0050.5.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu nr 5, wyznaczonych na dzień 20 grudnia 2020 roku.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/108, położonej w Śliwnikach.
w sprawie przyznania nagród sportowych w kwietniu 2021 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/66 i 3/67, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/59, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/56, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/123, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 376/107, położonej w Śliwnikach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/27, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/25, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/38, połowicznej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działki 3/27 i 3/28, położonych w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/58, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/40, położonej w Śliwnikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/20, położonej w Śliwnikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonych w miejscowości: Ociąż, Strzegowa, Gostyczyna, Żakowice oraz Śmiłów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród sportowych na 2021 rok.
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola i Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/57, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/51, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działki 3/52 i 3/55, położonych w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/35, położonej w Śliwnikach.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny stypendiów oraz nagród sportowych w 2021 roku.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Trkusów.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
zmieniające zarządzenie nr ROiSP.0050.177.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu nr 5, wyznaczonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Ociąż.