Stanowienie prawa lokalnego

Stanowienie prawa lokalnego

Sposób stanowienia prawa lokalnego określa ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w rozdziale czwartym zatytułowanym „ Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę" art. 40-42 oraz statut Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Art. 40

 

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
 2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
  1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3. zasad zarządu mieniem gminy
  4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 3. W zakresie nie uregulowanych w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzona w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach

 

Art. 41

 

 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
 2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
 4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej
 5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

Art. 42.

 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)

Uchwały rady podpisuje Przewodniczący Rady o ile ustawa nie stanowi inaczej.