Rok 2003

Uchwała Nr XI/68/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku

 

Uchwała Nr XI/68/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w przedmiocie powierzenia jej zadania o nazwie realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz refundacji kosztów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zawiera się porozumienie z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski w przedmiocie powierzenia jej zadania o nazwie realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz refundacji kosztów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
  2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XI/68/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w przedmiocie powierzenia jej zadania o nazwie realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz refundacji kosztów.

          W związku z koniecznością zapewnienia spełnienia obowiązku szkolnego uczniom, Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej do kontynuowania nauki w gimnazjum z klasami uzawodowionymi Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nie mogąc zapewnić powyższego, z uwagi na brak tego typu szkół (klas), przekazuje zadanie własne w roku szkolnym 2003/2004 Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski. 
           Z uwagi na to, iż Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce otrzymała na rok 2003 subwencję oświatową, w której uwzględniono powyższych uczniów gmina przekaże przejmującemu zadanie środki na realizację powyższego za cztery miesiące roku 2003 zgodnie z liczbą uczniów (6) wykazanych przez dyrekcję Gimnazjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim.

Lista wiadomości