Rok 2003

Uchwała Nr XI/67/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003r

 

UCHWAŁA Nr XI/67/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30.09.2003 r.

w sprawie: opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na stadionie Miejsko- Gminnym oraz sali widowiskowej

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami) oraz art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach uchwala co następuje:

§1

Ustala się stawki netto opłat za wynajem:

1.    Stadionu Miejsko- Gminnego przy ul. Mostowej 1

- 600,00 zł

2.    Boiska sportowego

- 300,00 zł
3.    Kortu tenisowego - 5,00 zł/ godz.
4.    Boiska treningowego - 100,00 zł
5.    Hali gimnastycznej - 30,00 zł/ godz.
6.    Sali w budynku administracyjnym:
                a) wesela

- 500,00 zł

                b) komunie

- 300,00 zł

                c) uroczystości rodzinne (rocznice ślubu, imieniny, urodziny, stypy, spotkania 
                    towarzyskie, emerytalne)


- 250,00 zł
                d)zabawy, wieczorki - 250,00 zł
                e) zebrania, konferencje, narady - 100,00 zł
7.   Wynajem sali widowiskowej:
               a) imprezy organizowane przez agencje artystyczne, teatry, osoby fizyczne

- 50,00 zł
               b) konferencje, zebrania, spotkania - 150,00 zł

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z moca obowiązująca od 01 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XI/67/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003r.

           Ceny za wynajem pomieszczeń ustalone zostały w 1997 roku i nie były regulowane do chwili obecnej, oraz nie obejmowały niektórych pozycji ofertowych. Zachodzi konieczność uregulowania i uaktualnienia stawek za wynajem w poszerzonej ofercie ujętej w uchwale.

Burmistrz
Gminy i Miasta  w Nowych Skalmierzycach
/-/ Bożena Budzik

 

Lista wiadomości