Rok 2003

Uchwała Nr X/66/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku

 

U C H W A Ł A NR X/67/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. następującym składzie :

  1. Kazimierz Sipka
  2. Józef Marciniak
  3. Tadeusz Gierz
  4. Grażyna Ignor
  5. Józef Strzyż
  6. Stanisław Cierniak
  7. Kazimierz Jakubiak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/Kazimierz Sipka

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr X/67/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku

          Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na rady gmin obowiązek powołania przed przystąpieniem do wyborów zespołu, który przedstawi radzie na sesji opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników do sądów powszechnych. Zatem podjęcie uchwały jest nieodzowne.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/Kazimierz Sipka

 

Lista wiadomości