Rok 2003

Uchwała Nr VIII/50/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku


Uchwała Nr VIII/50/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 póz. 264 z 2003 r.) uchwala się co następuje:

§1.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ustala wynagrodzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożenie Budzik w następującej wysokości:

 

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto:

- 4.500,00 zł.

- dodatek funkcyjny w wysokości

- 1.800,00 zł.

- dodatek specjalny w kwocie
stanowiący 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

- 1.260,00 zł.
 

- dodatek za wysługę lat w wysokości
liczony od wynagrodzenia zasadniczego

- 20%
 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3.

Tracą moc uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

- Nr II/9/02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
- Nr 11/10/02 z dnia 6 grudnia 2002 r.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/50/03
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

          W dniu 11 lutego 2003 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, które reguluje zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od l stycznia 2003 r. Rozporządzenie określa kwotowo wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny oraz wprowadza obligatoryjnie ustalenie Burmistrzowi dodatku specjalnego w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Uchwalone przez Radę wynagrodzenie Burmistrza w dniu 6 grudnia 2002 roku nie spełnia następujących wymogów określonych w cytowanym w podstawie prawnej rozporządzeniu, a mianowicie:
- określało kategorię zaszeregowania Burmistrza, której obecnie w stosunku do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nie ustala się,
- określa dodatek funkcyjny procentowo, a nie kwotowo zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia,
- dodatek specjalny winien wynosić co najmniej 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli winien być ustalony w kwocie co najmniej 1.260 zł. a jest określony w kwocie 1.225 zł.
Wobec powyższych zmian ustalenie na nowo wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 /-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości