Rok 2003

Uchwała NrXI/69/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku

Uchwała Nr XI/69/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

           Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje :

§ 1

  1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym :
    1. Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach ul. Generała Józefa Hallera 1
    2. Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kaszanami” w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach ul. Kolejowa 16
    3. Publiczne Przedszkole w Kotowiecku z siedzibą w Kotowiecku ul. Kasztanowa 4/3 
    4. Publiczne Przedszkole w Ociążu z siedzibą w Fabianowie ul. Szkolna 54

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do uchwały nr XI/69/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

          Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź. zm.) nakłada na gminę obowiązek ustalenia sieci publicznych przedszkoli. W związku z powyższym Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wywiązując się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Lista wiadomości