Rok 2003

Uchwała Nr X/65/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku

 

Uchwała Nr X/65/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z
dnia 22 sierpnia 2003r.

w sprawie obciążenia nieruchomości, położonej w Skalmierzycach, służebnością drogową.

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 rok – o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm), u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 1116/2,położonej w Skalmierzycach, zapisanej w księdze wieczystej nr 73074,stanowiącej własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej nr działki 1116/12, obecnie zapisanej w księdze wieczystej 74356, a po jej zbyciu w księdze nowourządzonej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/65/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003r.

         Firma COM 40 zwróciła się do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogowej na jej rzecz, po działce nr 1116/2, położonej w Skalmierzycach, stanowiącej własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
         Możliwość korzystania z w/w prawa umożliwi nabycie terenu pod dalszą i racjonalną rozbudowę zakładu, co z pewnością leży w interesie mieszkańców Gminy.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach
/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości