Rok 2003

Uchwała Nr X/63/03 Rady Gminy i Miasta Nowe SKlamierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku


Uchwała Nr X/63/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

          Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska( Dz. U. Nr. 62 poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§1

Kwote 280.200,00 zł (dwieścieosiemdziesiąttysięcydwieście 00/100) pozostającą w dyspozycji Gminy i Miasta z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 100/P/Ka/OZ/2000 z dnia 23 listopada 2000 roku zaciągniętej na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Międzygminne składowisko odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Gminy Sieroszewice w miejscowosci Psary Gmina Sieroszewice- etapI" przeznacza na realizacje zadania pod nazwa " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Nowych Skalmierzycach - etap IV" z realizacją w latach 2004- 2006.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/63/03
z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

          Stosownie do zapisów umowy, po spełnieniu warunków Burmistrz Gminy i Miasta wystapiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenia pozostałej części pozyczki. Pismem Nr.FOŚ.IIIA/Ka/42/135/03 z dnia 9 lipca 2003 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poznaniu umorzył kwote 280.200,00 zł tj. 30% pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. " Międzygminne składowisko odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i Gminy Sieroszewice w miejscowosci Psary Gmina Sieroszewice - etap I". Uzyskana środki przeznacza sie na dalsze prace praekologiczne tj. kanalizacja gminy -etapIV realizowany w latach 2004 -2006.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości