Rok 2003

Uchwała Nr X/62/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Sklamierzycez dnia 22 sierpnia 2003 roku

 

Uchwała Nr X/63/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

           Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska( Dz. U. Nr. 62 poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§1

Kwote 180.000,00 zł (stoosiemdziesiąttysięcy 00/100) pozostającą w dyspozycji Gminy i Miasta z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 101/P/Ka/OW/2000 z dnia 23 listopada 2000 roku zaciągniętej na realizacje przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Skalmierzyce - etap II"  przeznacza się na realizacje zadania p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla Nowych Skalmierzyc- etap IV" z realizację w latach 2004- 2006.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/63/03
z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

             Stosownie do zapisów umowy, po spełnieniu warunków Burmistrz Gminy i Miasta wystapiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenia pozostałej części pozyczki. Pismem Nr FOŚ.IIIA/Ka/142/03 z dnia 14 lipca 2003 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umorzył kwote 180.000,00 zł (stoosiemdziesiąttysięcy) tj. 30% pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Skalmierzyce- etap II". Uzyskana środki przeznacza sie na dalsze prace praekologiczne tj.  na zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Nowych Skalmierzycach - etap IV".

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości