Rok 2003

Uchwała Nr X/61/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku


Uchwała Nr X/61/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

na postawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 118 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 z późniejszymi zmianami)

 uchwala co następuje:

§ 1

 1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji celów publicznych związanych z zadaniem samorządu gminnego zwanych dalej „dotacjami”
 2. Dotacje z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce mogą być udzielone dla realizacji celów publicznych, będących zadaniami samorządu gminnego określanych ustawami z zakresu:
  a) oświaty i wychowania
  b) kultury i sztuki
  c) turystyki i wypoczynku
  d) kultury fizycznej i sportu
  e) pomocy społecznej
  f) promocji zdrowia
  g) przeciwdziałania alkoholizmowi
  h) pielęgnowania ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu
 3. Dotacje mogą zostać udzielone dla:
  a) realizacji zadania wykonywanego i zainicjowanego przez podmiot określony w ust. 1 zwany dalej „Podmiotem”
  b) wykonania zadania zainicjowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

§ 2

 1. Udzielenie dotacji na wniosek Podmiotów, jak też udzielenie dotacji na realizację zadania zainicjowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce może nastąpić po zapewnieniu środków finansowych w uchwale budżetowej.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje Podmioty poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.
 3. Zadania zainicjowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zostaną powierzone do realizacji tym podmiotom, których wyboru dokona Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z art. 92 pkt.5 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15. poz. 148 z 2003 ze zmianami)

§ 3

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ustala zarządzeniem priorytety dotacji na rok budżetowy dla dziedzin wymienionych w § 1 ust.2 w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy jeżeli potrzeba taka wystąpi.

§ 4

 1. Podstawą udzielenia dotacji określonej w § 1 ust.3 lit a uchwały jest wniosek złożony przez Podmiot do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawierający projekt realizacji zadania. Burmistrz przekazuje wniosek do właściwej komisji Rady Gminy i Miasta celem jego zaopiniowania.
 2. Złożone projekty przygotowuje i przedstawia w celu wydania zarządzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce właściwy w zakresie tematyki zadania Referat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 3. Projekt, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  a) określenie celu publicznego, wykonawcy i wszystkich uczestników realizacji zadania
  b) szczegółowy plan i harmonogram oraz termin realizacji zadania
  c) wysokość dotacji oczekiwanej na wykonanie zadania oraz pozostałe źródła jego finansowania
  d) spodziewane efekty wykonania zadania

§ 5

 1. Wnioski o udzielanie dotacji przyjmowane są od 1 lipca do 15 października roku poprzedzającego każdy rok budżetowy z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych zakresem oddziaływania, rangą i efektywnością realizacji, wniosek złożony w innym terminie może zostać uwzględniony przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 6

Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od daty uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub rozpoczęcia obowiązywania prowizorium budżetowego

§ 7

 1. Dotacji udziela Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Dotacji udziela się wyłącznie na koszt realizacji zadania z zastrzeżeniem ust.3
 3. W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować koszty obsługi ściśle związane z realizacją zadania. Burmistrz określa wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając charakter zadania.
 4. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne lub remonty, których realizacja nie stanowi integralnej części zadania

§ 8

 1. Po zatwierdzeniu rozdziału środków przeznaczonych na dotację przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce właściwy Referat Urzędu Gminy:
  a) przygotowuje umowy w sprawie finansowania lub dofinansowania zadania na realizację, którego Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyznał środki finansowe przedstawia je do podpisu Podmiotowi
  b) zawiadamia Podmioty, którym nie przyznano dotacji o braku możliwości finansowania lub dofinansowania zadania
 2. Przekazanie Podmiotowi dotacji oraz określenie trybu płatności a także sposobu ich rozliczania i zasad zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz sposobu kontroli wydatkowania kwot dotacji następuje na warunkach i w terminach określonych w umowie, która winna zawierać także szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania

§ 9

Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni po realizacji zadania:

a) sprawozdania merytoryczne z wykonania zadania z oceną skuteczności jego realizacji i osiągniętych efektów
b) sprawozdanie finansowe z zestawieniem wszelkich dowodów księgowych i finansowych
c) inne informacje istotne zdaniem Podmiotu

§ 10

 1. Kontrolę merytoryczną zleconego zadnia w trakcie wykonywania zadania oraz ocenę sprawozdania merytorycznego i innych informacji złożonych przez Podmiot po realizacji zadnia dokonuje właściwy w zakresie tematyki zadania Referat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Kontrolę finansową zleconego zadania wykonuje Referat Budżetu i Finansów

§ 11

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przedkłada Radzie Gminy i Miasta informacje dotyczące udzielonych dotacji oraz wniosków rozpatrzonych negatywnie

§ 12

Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 niniejszej uchwały

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Wniosek o udzielenie dotacji...

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/61/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

           Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy i Miasta dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.
           Inicjatorem wykonania określonych zadań może być Gmina bądź też poszczególny podmiot na swój wniosek. Zlecenie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z zainteresowanym podmiotem.
           Na podstawie art. 118 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący tj. Rada Gminy i Miasta.
           Z uwagi na fakt wystąpienia przedstawionych okoliczności w przyszłości podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości