Rok 2003

Uchwała Nr XI/70/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku


Uchwała Nr XI/70/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2003

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/27/02 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2002 roku skorygowanej uchwałami i zarządzeniami:
VI/44/03 Rady Gminy i Miasta z 27 lutego 2003 roku
VII/46/03 Rady Gminy i Miasta z 28 marca 2003 roku
VIII/49/03 Rady gminy i Miasta z 28 kwietnia 2003 roku
IX/55/03 Rady Gminy i Miasta z 4 czerwca 2003 roku
114/03 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2003 roku
X/64/03 Rady Gminy i Miasta z 22 sierpnia 2003 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 275.738,00 zł do kwoty

20.455.789,00 zł

w tym: zadania zlecone

1.100.927,00 zł

             zadania na podstawie porozumień

73.509,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 275.738,00 zł do kwoty

21.552.189,00 zl

w tym: zadania zlecone

1.100.927,00 zł

              zadania na podstawie porozumień

73.509,00 zł

dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę 529.393,00 zł wprowadzając w załączniku nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się nakłady inwestycyjne realizowane w roku 2003 o kwotę 245.000,00 zł do kwoty 6.003.623,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 5 do uchwały głównej następujące zmiany:

Lp. Nazwa zadania Dz. Rozdz. § zmniejszenia zwiększenia Po zmianach
1. Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum 801 80110 6050 300.000,00   1.720.000,00
2. Budowa kanalizacji 900 90001 6050   545.000,00 2.630.000,00


4. Koryguje się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zmieniając treść załącznika Nr 5 do uchwały głównej zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skal;mierzyce

/-/Kazimierz Sipka


Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/70/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2003 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

1.  Pisma Samorządu Mieszkańców Gostyczyny z dnia 25 sierpnia 2003 roku zmieniającego wykorzystanie środków w dyspozycji w kwocie 2.506,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 506,00 zł, Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 – 2.000,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 + 2.506,00 zł).

2. Pisma Samorządu Mieszkańców Śmiłowa z 1 września 2003 roku zmieniającego wykorzystanie środków w dyspozycji w kwocie 570,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 70,00 zł , Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 – 500,00 zł, Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 + 170,00 zł, Dz. 900, rozdz. 90015 § 4300 + 400,00 zł)

3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3011/514/2003 z 3 września 2003 roku zwiększającego dotację w zakresie dożywiania uczniów w kwocie 14.698,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85395 § 203 + 14.698,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 + 14.698,00 zł)

4. Pisma Dyrektora Przedszkola w Kotowiecku z 4 września 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 4.400,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 4210 – 1.500,00 zł, § 4220 – 1.000,00 zł , § 4270 – 1.900,00 zł, § 3030 + 1.200,00 zł, § 4110 + 2.500,00 zł, § 4120 + 700,00 zł)

5. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych z 5 września 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 6.860,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 2.460,00 zł, §4240 – 1.060,00 zł, § 4260 – 600,00 zł, § 4300 – 1.724,00 zł, § 4410 – 1.016,00 zł, rozdz. 80104 § 3030 + 260,00 zł, § 4010 + 5.100,00 zł, § 4110 + 1.370,00 zł, § 4120 + 130,00 zł)

6. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Ociążu z 5 września 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 8.295,00 zł (wydatki Dz. 801, rozdz. 80110 § 4240 – 2.895,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł, Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 3.400,00 zł, § 4110 – 500,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80110 § 3030 + 1.000,00 zł, § 4110 + 4.400,00 zł, §4120 + 2.895,00 zł)

7. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ociążu z 5 września 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 4.215,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 – 1.465,00 zł, § 4260 – 1.500,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł, § 4410 – 250,00 zł, § 4110 + 1.500,00 zł, § 4120 + 250,00 zł, § 4210 + 2.465,00 zł)

8. W związku z połączeniem Przedszkoli w Czachórach i Ociążu z dniem 1 września 2003 roku plan środków niewykorzystanych z Czachór przenosi się do Ociąża (wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 3030 Czachóry - 430,00 zł Ociąż + 430,00 zł, § 4010 Czachóry – 5.093,00 zł, Ociąż + 5.093,00 zł, § 4110 Czachóry - 510,00 zł, Ociąż + 510,00 zł, § 4120 Czachóry – 962,00 zł, Ociąż + 962,00 zł, § 4260 Czachóry – 2.779,00 zł, Ociąż + 2.779,00 zł, § 4300 Czachóry – 320,00 zł, Ociąż + 320,00 zł, § 4440 Czachóry – 893,00 zł,Ociąż + 893,00 zł)

9. Pisma Samorządu Mieszkańców Ociąża korygującego wykorzystanie środków w dyspozycji w kwocie 819,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 – 819,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 + 319,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 + 500,00 zł)

10. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 korygującego wydatki w kwocie 11.702,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 4270 – 5.702,00 zł, § 4300 – 6.000,00 zł, § 4010 + 5.000,00 zł, § 4110 + 6.000,00 zł, § 4120 + 702,00 zł)

11. Pisma Samorządu Mieszkańców Strzegowy zmieniającego wydatki w kwocie 1.628,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 –1.628,00 zł, Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 + 1.628,00 zł)

12. Pisma Dyrektora Gimnazjum Nowe Skalmierzyce korygującego wydatki na kwotę 37.164,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 – 15.610,00 zł, § 4210 – 18.000,00 zł, § 4240 – 2.000,00 zł. § 4410 – 740,00 zł, Dz. 854 rozdz. 85401 § 4410 – 814,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 + 30.000,00 zł,§ 4110 + 5.400,00 zł, § 4120 + 740,00 zł, Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 + 814,00 zł, § 4110 + 160,00 zł, § 4120 + 50,00 zł)

13. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu korygującego wydatki w kwocie 6.122,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 4210 - 1.800,00 zł, § 4260 – 3.000,00 zł, § 4270 – 922,00 zł, § 4300 – 400,00 zł, § 3030 + 1.322,00 zł, § 4110 + 4.300,00 zł, § 4120 + 500,00 zł)

14. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach korygującego wydatki w kwocie 11.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 – 3.000,00 zł, § 4270 – 8.000,00 zł, § 4010 + 3.000,00 zł, § 4210 + 8.000,00 zł)

15. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3011/525/2003 z 9 września 2003 roklu zwiększającego dotację celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych za I półrocze o kwotę 13.640,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85315 § 203 + 13.640,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 + 13.640,00 zł)

16.Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 12 września 2003 roku korygującego wydatki o kwotę 8.240,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 2.260,00 zł, § 4240 – 337,00 zł, § 4260 – 1.129,00 zł, § 4300 – 3.634,00 zł, rozdz. 80104 § 4040 –880,00 zł, rozdz. 80101 § 3030 + 720,00 zł, § 4210 + 1.465,00 zł, § 4270 + 3.635,00 zł, rozdz. 80104 § 3030 + 220,00 zł , § 4010 + 2.200,00 zł)

17. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotowiecku z 12 września 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 7.509,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 1.457,00 zł, § 4210 – 600,00 zł, § 4240 – 300,00 zł, § 4270 – 3.000,00 zł, § 4300 – 2.000,00 zł, § 4410 - 152,00 zł, § 3030 + 650,00 zł, § 4110 + 6.052,00 zł, § 4120 + 807,00 zł)

18. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 12 września 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 12.401,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 2.160,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4240 - 1.790,00 zł, § 4260 – 1.370,00 zł, § 4270 – 5.081,00 zł,, § 4110 + 6.750,00 zł, § 4120 + 1.370,00 zł, § 4300 + 4.281,00)

19. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 12 września 2003 roku korygującego wydatku oddziału przedszkolnego o kwotę 7.247,00 zł (wydatki dz. 801 rozdz. 80104 §4040 – 220,00 zł, § 4210 – 5.000,00 zł, § 4240 – 387,00 zł, § 4270 – 1.640,00 zł, § 3030 + 360,00 zł, § 4010 + 5.600,00 zł, § 4110 + 1.160,00 zł, § 4120 + 127,00 zł)

20 Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z 12 września 2003 roku korygującego wydatki o kwotę 16.342,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 – 410,00 zł, § 4240 – 570,00 zł, § 4260 – 970,00 zł, § 4270 – 9.500,00 zł, § 4410 – 1.006,00 zł, § 4010 + 7.726,00 zł, § 4110 + 4.170,00 zł, § 4120 + 560,00 zł, rozdz. 80104 § 4040 – 196,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, § 4300 – 170,00 zł, § 4270 – 1.000,00 zł, § 4410 – 20,00 zł, § 4010 + 2.480,00 zł, § 3030 +210,00, §4110 + 1.056,00 zł, § 4120 + 140,00 zł)

21. Pisma Samorządu Mieszkańców Skalmierzyc z 14 września 2003 roku korygującego wydatki o kwotę 1.000,00 zł (wydatki Dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 + 1.000,00 zł Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – 1.000,00 zł)

22. Po analizie wpływów podatki od nieruchomości osób prawnych zwiększa się wpływy o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na kanalizację (dochody Dz. 756 rozdz. 75615 § 031 + 95.000,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 + 95.000,00 zł)

23. Przeniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000,00 zł z gimnazjum na kanalizację (wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 300.000,00 zł Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 + 300.000,00 zł)

24. Przyjęcia planu wpłat mieszkańców na kanalizację w kwocie 150.000,00 zł ( dochody Dz. 900 rozdz. 90001 § 096 + 150.000,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 + 150.000,00 zł)

25. Przeniesienie wydatków w dziale 750 na kwotę 33.000,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – 29.000,00 zł, § 4300 + 20.000,00 zł, § 4410 + 9.000.00 zł, rozdz. 75095 § 4210 – 4.000,00 zł, § 4300 + 4.000,00 zł)

26 Przeniesienie wydatków w dziale 921 na kwotę 40.000,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 – 40.000,00 zł, § 4300 + 40.000,00 zł)

27. Pisma Samorządu Mieszkańców Osieka z 19 września 2003 roku zmieniającego wydatki w dyspozycji w kwocie 300,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 300,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 + 300,00 zł).

28. Pisma Ministra Finansów ST 5 – 4820-34g/2003 z 12 września 2003 roku (wpływ 29 09.2003 roku) zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.400,00 zł (dochody Dz. 758 rozdz. 75801 § 292 + 2.400,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 + 2.400,00 zł ).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Lista wiadomości