Rok 2003

Uchwała Nr V/28/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA NR V/28/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

           Na podstawie art. 27 ust. 112 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142 póz. 1593 ze zm. ) w związku z § 5 ust. l i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. z 1990 r. Nr 57 póz. 336 ) uchwala się co następuje:

§1.

Powołuje się Komisję Dyscyplinarną I Instancji w następującym składzie:

  1. Kazimierz Ciesiołka,
  2. Bolesław Borkowski,
  3. Krystyna Marczak,
  4. Zbigniew Kubiaszczyk,
  5. Sławomir Grzegorowski,
  6. Irena Rachwalska,

§2.

Traci moc uchwała Nr IX/51/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr V/28/03 z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

          Zgodnie z art. 27 ust. l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących pracowników samorządowych mianowanych powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych przez radę gminy spośród pracowników samorządowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracę. Liczbę członków komisji ustala rada gminy , tak aby możliwe było powołanie co najmniej dwóch trzyosobowych kompletów orzekających.
          Członków komisji dyscyplinarnych wybiera się na okres kadencji rady.
          Wobec powyższego powołanie komisji dyscyplinarnej uważa się za uzasadnione.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości