Rok 2003

Uchwała Nr V/30/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA NR V/30/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skałmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Rady do składu komisji oceniającej mianowanych pracowników samorządowych.

          Na podstawie § 7 ust. l załącznika nr l do uchwały nr XV/92/95 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 października 1995 r. w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych uchwala się co następuje:

§1.

Powołuje się dwóch przedstawicieli Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do składu komisji oceniającej mianowanych pracowników samorządowych w osobach:

  1. Józef Strzyż,
  2. Józef Marciniak,

§2.

Traci moc uchwała Nr IX/50/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie powołania przedstawicieli Rady do składu komisji oceniającej mianowanych pracowników samorządowych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr V/30/03
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Rady do składu komisji oceniającej mianowanych pracowników samorządowych.

          Zgodnie z art. 17 ust. l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych pracownik samorządowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
           Mianowanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest stosowana wobec kierowników referatów ( § 117 Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce). 
          Zgodnie z ust. 2 cytowanego wyżej artykułu ustawy o pracownikach samorządowych zasady dokonywania oceny określa rada gminy. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwałą nr XV792/95 z dnia 5 października 1995 r. ustaliła zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych. 
          Ocenę pracowników przeprowadza 4-osobowa komisja oceniająca składająca się z 2 przedstawicieli powołanych przez Burmistrza oraz 2 przedstawicieli powołanych przez Radę.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości